FANDOMEÇS/4/180 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/182

İbrahim han oğlu şanı yüksek, Allah hilafetini dünya durdukça devam ettirsin dördüncü sultan mehmet hanın saltanatının hülâsası.

Tahta çıkışlarına malûmumuz olan tarihler bunlardır: Ebced hesabiyle OMu Sultan Mehmed Garf cümle hakandan del T* ekrem ve Recep ayının yirmiüçüncü günü Mevlevi vezir, has odabaşı hünkara bir kese Mehmed Han akçası getirdi. Recebin beşinci günü İbrahim Paşa saray iç ağaları ayaklandıklarından, ağalarını azledip başka ağa gönderdi.

Recebin yirmailtıncı günü mertebesi yüksek padişah hazretleri kılıç kuşanıp büyük alay ile saraya gelerek tahta

Fakat asıl tahta cülus günü 1058 (MM) Kb ayının onsekizinci cumartesi günü idi. tkhjdl vakti «U- Ce padişâhlık makamına oturdu. Henüz yedi wmdA™r Cğa erişmiş iken cülus etti. Ama doğum tarihleri ineciz felup Vanlı Şini güftesinde: ...

Nurdu, eldi Mohammed wlb İbrişimden diğer tarihi

Dn&y-ı b«yr İle Ceıt\ dedi urth

ola gaitan Mehemmed iftUb-ıatl-ı İkbal

Tahta çıktıkları sırada hazinede kırk akça kaltûB Merhum Dördüncü Murad Hanın din uğruna hatfnemfe S yedi adet hazineden dahi bir habbe b^am|| Si kula (askere) cülus in'âmı lfcım*r vezir Mevlevi. İbrahim Han asrında evkaf MUfli örtenlerin hovunlarını vurup Cinci malından üçbin tattf zarp&re malmdan beşbin kese. Şekerpare

Sasıl yüzlerce yerlerde manasız yere telef olmuş ha*3İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.