FANDOMEÇS/4/183 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/185


siper edip içeriden dışarıya yeniçerilere belâ yağmuru kurşun ve ok yağdırdılar. 170 yeniçeri şehid oldu. 100 adam yaralandı. Sipâhiler siper arkasında, yeniçeriler At Meydanında kaldı. Sipâhiler minârelere kubbeye çıkıp At Meydanındaki yeniçerilere öyle kurşun yağdırdılar ki yeniçeriler çaresiz kaldı.

Nihayet yeniçeriler Ahmed Han türbesi tarafındaki kurrâ kubbeleri ve medrese kubbeleri ve nice evlerin damları üzerine çıkıp Yenicâmi içindeki sipâhilere öyle kurşun yağdırdılar ki bu kere sipâhilerin atları, kurşun yarasından sipâhileri darmadağınık etti. Nice yüzü de kurşundan helâk oldu. Hemen yeniçeriler Allah Allah diyerek At Meydanından pencerelerden örümcekler gibi çıkıp, dışarıda harem kapılarından hücum edince bütün sipâhiler Yenicâmiin iç avlusuna doldular. Câmiin içine de girip kuşatılmış oldular.

Harem pencerelerinden dışarıda avluda olan askere ok kurşun vurup, dışarıda olan asker can ve baş kaygısına Allahın hikmeti Yenicâmiin çoğu minâresinin kapıları dışarıya ve avluya açılır. Hemen yeniçeriler minârelerin ka- pılarını tutup, dalkılıç minâreden yukarı çıktılar. Celeb sipâhiler kuşluk vakti öğle ezânı okumağa başlayıp, nicesi mi- nârede katlolundu. Bir kısmı yakalanıp vakitsiz ezân oku- yan yalancı müezzinin hâli budur diye aşağıya attılar.

Sonra yeniçeriler altı minâreden iç avlu içinde olan sipâhilere öyle kurşun vurdular ki beyaz mermer üzerine İnsan cesedinden akan kırmızı kandan bütün mermerler kırmızı oldu. Bu hali gören sipâhiler câmiin üç kapısını açıp yeniçeriler üzerine üç yerden dalsatır olup neferlerden câmie geri dönen olmayıp, hepsi yeniçeri elinde şehid oldular. Nicesi câmii şerif içine girip kapandılar. Pencerelerden câmi içine kurşunlar vurup, câmi kapılarını koparıp dalsatır yeni ......

... - . — uiUu.vick .anımı ıçı cesetlerle doldu,

Sözün kısası yedi buçuk saat bu musibeti cenk devam etti. Sonunda herkes muzaffer olduk diye evlerine gidip, bü-


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.