FANDOMEÇS/4/189 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/191

Paşa onbin askerle bu haramilerin üzerine varıp Karahi sar altında iki taraf birbiriyle tutuştu. Kara-Hayda rog^ dıyüz adamıyla bu onbinlik derme çatma Anadolu askeri E ne aç kurt koyuna saldırır gibi saldırıp. Anadolu Valisi ko£ vezin yaka ayarak Kara-Haydaroğlunun önüne getirSler

(Devletin ırzı vardır) diyerek, Kara-Haydaroğlu Küçük Çavuş Paşayı, atı ile. donu ile. birkaç yakın adamla ! •bir daha devletin sancağı askeriyle üzerime gelmeTf* yemm vererek bıraktı. Bu sırada paşanın ve bütün Anadolu askerinin çadırları, yükleri, ganimetleriyle beraber KaZl oğlu adıı şakiye kalmıştı (1).


Paşanın tuğ. sancak ve bayraklarını, tabi ve alemini Ka- ra-Haydaroğlu görüp:

w Katırcı°2lu! Allah bizi sancak, tabi ve alem sahi- bi dağ paşası etti.

Deyince Kltırcıoğlu:

- Neyleyim. Paşayı ele geçiremedim. Gidinin yürük at- ları varmış. Blrkaç varmış. Elimden kurtuldu

~ *re S'*01 eli kolu bağlı, ciğeri dağlı önüme

getirdiler Haııne acıyıp (bir daha üzerime gelmiyeceğine ye- min verdirip) azad ettim. İşte şimdi buradan gitti

Dedi. Katırcıoğlu:

- Bre gerçek mi? Ya sonra deniz gibi askerle yine üze- nmzze gelirse.. Bizi öküz boynuzunda olsak kırar. Hay Kara- Haydaroğlu! Allah belânı versin! Neye azad ettin! Onların dırileı ile söyleşmekten ölüleri ile söyleşmek gerek

Dedi, atma bindi. Derhal paşanın arkasından yetişti.

«Bre pire li kahbe!»

Deyip paşaya dalkılıç olup saldırdı. Pasa da yirmi adamı ne hucum edip. Katırcıoğlunun bir adamını öldürdü Katır- cıoğlu paşaya bir satır vurdu. Kellesini terkisine alıp vedi gulâmını bağlayıp Kara-Haydaroğlunun önüne getirdi Kara- Haydaroğlu ağlayıp :

(1) Buradan 191 inci sayfadaki (*) ibretli yere kadar matbu nüshada yoktur.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.