FANDOMEÇS/4/191 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/193


Haydaroğlunu haber verene beş at ve beş kese verileceği yanında olup haber vermeyenin evi başına yıkılacağı yemin ile reayaya ilân olunur.


Üçüncü günü bir yörük gelip:

Müjde sultanım! Kara Haydaroğlu kurşun yarasından köyde kalıp, bütün hamaratları dağılarak kendisi üç adamı ile bir evde kapanmıştır.

deyince, derhal Hasan ağa bütün askeri ile atlayıp, müjde eden herifi de ata bindirerek o gün o gece ılgar edip adı geçen köyde ateş başında otururken Haydaroğlunu basarlar. Girenlerden, tabanca tüfeklerle yattığı yerden yedi yiğit şehid edip, nihayet silâh kullanmağa iktidarı kalmayınca, bütün silâhlarını elinden alıp yakalarlar.Çünkü o çarpışmada oyluğuna kurşun rastgeldikten sonra akılsız mel'un herif, bir kamışa barut doldurarak yarasının ağzına dayayıp, baruta ateş vermiş. Oyluğu paramparça olup tiftik tiftik atılmış. Bu yüzden dermansız kaldığından Hasan ağa kendisine cerrahlar tâyin etmişti.

İşte bu İstanbul'a götürüldüğü günü biz de Şam'a gitmek üzere Üsküdar'da idik. İstanbul ve Üsküdar'dan yüzbin asker gidip, alay bizim ordudan geçerken hakirin çadırına karşı olan Ağa tekkesine, Hasan ağa indi. Ve Kara Haydar oğlunu iki beygiri bir taht üzerinde götürürlerdi. Başında sarı mendil sarınıp, sırtında yeşil kürk vardı. Çok zayıf olmuştu. İki yanına selâm verirdi.

Onu da Aga tekkesinde bir odaya indirdiler. Hemen Türkmen ağası tedbirli Hasan ağa sadrazama adam gönderip:

Karathaydaroğlu hâinini sâye-i devletinizde hâlen devlet kapısına haçlı olarak getirdik. Sabahleyin huzur-u devlete nice setirtim. Ve ne güne (çeşit) pâdişâh divanına varalım?

diye sordu. Kendisi de gelip Murtaza Paşa efendimizle buluştu. Kendisine hitaben Murtaza Paşa:

Koca adam! Gazan kutlu olsun! Kılıcını arşa asıp kuvvetini ispat ettin. Hattâ pâdişâhım şimdi Şam eyâletini


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.