FANDOMEÇS/4/202 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/204


mektebi gibi her sene temiz çocuklara elbise çıkar.

Tekkeleri: Yedi tekkedir. Ama kutublar kutbu Eşrefoğlu Tekkesi meşhur, fukara ile dolu revaklı bir yerdir.

İmâretleri: Yedi imârettir. Hayrüddin Paşanın iki imâreti vardır. Biri eski diğeri yeni imâret adıyla meşhurdur ki bey ve fukaraya her gün mertebâni çorbası boldur. Bundan başka Orhan Gazi imâreti Ramazanda da devam eder. Balabanoğlu imâreti ve Eşrefzâdenin tekke imâreti de meşhurdur.

Hamamları: İki çifte hamamı vardır. Tekioğlu hamamı. havası hoş, suyu hoş, yapısı hoş bir aydınlık hamamdır. Öteki yeni hamam da ferah verici ve gönül açıcı bir güzel hamamdır. Timar hanı olarak Rüstem Paşa kervansarayı vardır ki Mimar Sinan yapısıdır.

Çeşme ve sebilleri: İmâret çeşmesi ile yedi adet akar sudur. Tarihi (ebced hesabiyle)

iş bu cay-i hob'da yapıldı sebil dediler tarihini (Hayrül uyûn) Sene 848

Çarşı ve pazarı: Altıyüz dükkândır. Kârgir bedestanı yok ise de bütün kıymetli eşya mevcuttur. Dokuz yerde üstad çini işyerleri vardır. Ahmed Han asrında üçyüz kârhâne (iş yeri) imiş. virân olmuştur. Bu şehir, beşinci iklimden olmakla su ve havası lâtiftir. Güzelleri medholunur. Çoğunlukla ahalisi çuka, ferace, kontuş ve serhaddi giyerler.

Yeyip içecekleri ve sanatları: Bağ ve bahçesi, servili bostanları ve zeytini vardır. Beyaz somunu, tahılından yağlı arpası gayet lâtiftir. Gölünün suyu meşhurdur. Çini kâseleri, tabakları, ibrikleri değerlidir. Osmanlı ülkesinde ne kadar r«ni var«f> rintleri hep bu İznik şehrinde işlendiğinden şehrin bir adı da Çin-i mâçin-ı Rum dur. insanı hayrette bırakan Bukalemun nakışlı öyle çiniler işlenir ki târifinde dil âcizdir.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.