FANDOMEÇS/4/207 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/209

Buradan kalkarak 8 saatte Seyid Battal Gazi kasabasına geldik.

Battal Gazi Kasabası: Cafer bin Hüseyin Seyid Gazinin doğdukları yer, Murad nehri kenarına yakın Malatya sehridir. Bunun olayları evvelki cildlerimizde tafsilatıyla yazılıdır. Bunların babası Hüseyin Gazi Engürü'nün kıble tara- fında uzak bir yer olan Hüseyin Gazi köyünde gömülüdür. Kendisi Rum harblerinde şehid olmuştur. Burada gömülüdür. Kendisine âşık olan kral kızının da mezarı malûmdur.

Selçuklular (Mahan) diyârından Dânişmendliler ile çıkıp 476 târihinde Rum ülkelerinden Karaman şehirlerini aldığı vakit, burayı da alıp üzerlerine Selçuk beyleri kubbe mutbak imâret ve diğer şeyler yaptırmışlardır. Sonra Horasandan Hacı Bektaşi Veli 700 adamlarıyla Ruma gelmek için Hoca Ahmed Yesevi Hazretlerinden izin alınca gelin bu Seyid Battal mevkiinde oturmuştur. Hattâ o zaman Orhan Gazi Bursa'dan Hacı Bektaşi Veli'yi görmek için Seyid Battalın bulunduğu yere gelip görüşmüş ve onun ricasıyla bü^m ederek şehrini de bin adet ev halkı oturtarak Hacı Bektaşi Veli halifelerinden Pirce Sultan da burada oturmuş. Büyük yer olup ikiyüzden fazla halûk, halim, selim dervişleri vardır. Kâfir de olsa ikram ediniz anlamına göre her gelene ikram ederek gece ve gündüz gelip gidene can ve gönülden hizmet ederler.Bunlar sanatlı kaşıklar, cevkan ve çeşitli, sihirli gibi güzel şeyler icad edip hırka bahası gelip gidene hediye verirler. Her bir derviş burada mutlaka bir iş sahibidir. Meydan ferahlığından başlayarak yükselir, türbedarlığa kadar çıkar. Tür- bedarlıktan sonra buranın şeyhliğine yükselir.

Azizin yeri: Bu yüksek mevkiin bir tarafında büyük bir Battal Gazi yatar .Eşiğinde ve karısının kurumuş Kanma güller ve gümüş kilit ve anahtarlar vardır. Bir heybetli ve uzun mezar olup boyu tam on adımdır. Dört çevresi çırağanlar, buhurdanlar


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.