FANDOM


EÇS/4/209 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/211


Kale dibinde, caddeden uzak bir yerde Battal'a âşık olan kral kızı gömülüdür.

BolvadinEdit

Buradan kalkıp yine mâmur köyler içinde giderek 8 saatte Babid konağına ve oradan 5 saatte Bolvadin kasabasına geldik. Yüzelli akçalık kazadır. Kethüdâyeri yeniçağ serdarı, âyan ve eşrâfı vardır. Ama müftü ve nâkibi yoktur. Câmilerinden Rüstem Paşa câmii Süleyman Hanın vezirinin câmii olmakla Mimar Sinan yapısıdır. Aydınlık kasabadır.

Buradan 8 saatte Sinehisar kalesi - Akşar'a geldik.

Sinehisar - Akşar:Edit

Akşehir'in galat, meşhurudur. Bu alan Aharşehir derler. Bazıları da büsbütün Aksar derler. Çeşitli şekillerde söylenir. Aslı Rum şehirlerindendir. Yapıcısı Rum Kayserinin kızı Sine adlı bir kızdır. Bu sebepten Rum tarihlerinde adı Sinehisar'dır. Konyanın ku-K" ya "Un kıblesinde ve üç günlüktür. On yedinci iklimin ortasında olup suyu ve havası soğuktur. Hasılı yazı yaz. kışı kıştır.

Bunu 793 tarihinde Yıldırım Bayazid Han Karamanoğulu (1) yasından alıp o suretle Hac yolu emin oldu. Süleyman Han yazmasına göre, hâlâ Karaman eyâletinde sancak beyi morkeridir. Beyinin hası (190500) akça olup beşyüz asker ile hükümet eder. Ve senevi yirmi kese hasıl olur.

Sancağında 16 zeâmet sahibi (122) cebelUcriyle, sefer sırasında 800 askeri olup paşası ve alay beyisi sancağı altında sefere giderler.

Alay beyisi çeribaşısı, yüzbaşısı vardır. Yüzelli akçalık şerif kazadır. Bazan üçyüz akça ile sadaka olunur yüksek makamdır. Nahiyelerinden kadısına senede sekiz kese hâsıl olur. Müftüsü, nakibüleşrâfı var. Ayân ve eşrâfı çoktur. Sipahisi, kethüdâyeri, yeniçeri serdarı, şehir nâibi, şehir muhtesibi, şehir subaşısı vardır.

Kaic* ba tepe üzerinde olup fethi sırasında güçlük çekildiği için harabdır. Bu yüzden kale ağası ve neferleri yoktur. Ama şehir bir ormanlık içinde olup, altlı üstlü zarif ev

EÇS/4</sup>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.