FANDOMEÇS/4/221 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/223


tarafa duyurunca 712 senesi sonlarında vefât ederler. Yaşları 89 sene olup aziz pederleri Hazret-i Molla Hünkâr yanına gömülürken, Mevlânâ Hazretlerinin, mübârek elleriyle Sultan Veled efendiye yer gösterdikleri sâbittir. Allah hepsine rahmet eylesin.

Bu çok kusurlu hakir 1060 tarihinde Melek Ahmed Paşa efendimiz sadrazâm iken, pâdişâh fermanıyla bu makamı tâmir edip, vakıfnâmelerine baktığımdan soy ve soplarını bu şekilde yazılmış buldum.

Hazreti Mevlânâ'nın makamı: Sultan Süleyman binâsıdır. Daha nice hükümdarlar ve sultanlar burayı tâmir etmiştir. Ama, Süleyman Han Bağdad fethine giderken, ikiyüz kese masraf koyup, cennet gibi mâmur olan Bağdad'ı feth edip gelince, evvelâ bilginler sultanının oğlu Molla Hünkârın sandukalarını sırmalarla donatıp, gümüş parmaklıklar ve dört tarafında güzel yazılı Kur'an-ı Kerimler, gümüş kab kaçak, şamdan, buhurdan, kilabdan, çırağdanlar nice bin kıymetli kandiller ve sanatlı avizeler ile süsleyip, Hazret-i Sultan-ı Ulemâ'nın sandukası hepsinden yüksek ve Molla Hünkârınkini ondan biraz alçak yapıp, mübârek başlarını mevlevi külâhları üzerine beyaz mevlevi sancakları, Keşmir ve Lâhor şallar ve taylasan ile heybetli öyle kabir sandukalarıdır ki avludan gören adam vehme düşüp, kendinde bir dehşet hasıl olur.

Bu mezarlar, semahânenin kıble tarafı köşesinde olup dört tarafları parmaklıklıdır. Üzerlerinde başka kubbeleri yoktur. Semahâne meydanı, bir cilâlı sahradır. Başka mutribhâneleri (musiki âletleri çalınan yerleri) ibâdet yerleri, mihrabı ve diğer düzgün sütunlarla yapılmış bir yerdir. Beyaz ham mermer ile döşenmiş geniş bir avlusu vardır. Pencereleri etrafında olan ağaçlıklara bakar. Haftada bir mrv- v/up, üçyüzden fazla kimi molla, kimi bey ve paşa herbiri birer bağın gülü ârif billâhların dünyayı terkedip mevlânâ âsitanesinde dönerek sema ederler. Herbiri


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.