FANDOMEÇS/4/225 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/227
teberrüken yazıyorum.

Bismillahir-RahmanirRahim ve böhinestain, ya fettah..

Hamd kılmak Halika vacibdir

Nimetine ins ü cin talibdir

Hem salat ile selim o Ahmede

Mazhar-ı levlik o sırr-ı Emced'e

Sahbına, evladına olsun selim

Anlar ile oldu çünkü din tamam

Ehli ahbardan rivâyet olunur

Çok tevarihte hikayet olunur

Bir gün ol saltânat-ı Zeyn-i Enbiya

Vakıf-ı esrar-ı pak-ı (Hel Eta)

Otururdu Rahmeten bil alemin

Hem salitliyle Emirel mü'minin

lbn Hatlab Ömer ol kin-ı cûd

Hazreti nerverie kılmıştı sucud

Hazret aftundan mGbirek yarın

Ol nübüvvet afarı emirini

Verdi arşından dedi ki iyi Ömer!

Emr i Hak'dır, sen bunu tut muteber

Bu em&nettlr senin ağzında bil

Vakti ıcelinceyedetln sakla gil

Anı bel' etti Emlrelmfl'mlnin

Mustafi'nın sırrına olda emin

Dir-ı mihnetten muhabbet di rina

Gitli sultan, kadı yarın yanına

Yir ı sini, idU ve imli Ömer

Ebl i İslim balda devrinde zafer

Bir melikin adı Herakl-i Rum idi

KendL«| ve eûmlr kavmi «um İdi

Germediler yüsûnü Peygamberin

Muelzâtın bilmeytip ol »erverin

Nime yatıp gönderip ol Kavm i dal

Dediler kl «İsteriz biz ya İmimİç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.