FANDOMEÇS/4/230 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/232Verüb vakfiyesin cümle salâtin

Mücedded verdiler hükm ü beritın

Hususa bu zamanda ol vilayet

Ki meftun üstüne bibi saâdet

Güzin4 İM Osman Han Osman

Şehlnşâh-ı cihan Sultan Osman (Genç Osman)

Anın şimdi olubtur pâdişâhı

Hadâ olsun nifehbin i peııâhı

Saâdele muzaffer ola dâim

Semâvat ile arz oldukça kaaim

Olunca saltanat tahtına nail

Anın vakfiye tine oldu mâli

Vlriip vakfiyetlne hükm-ü teTdd

Anınçün oldu bSyle vakf te'yld

Celis-i pâdişâh-! âlem-âra

Enis-I tâcdâr-ı dâr-ı dünya

Karııvi şehriyirı heft-klşver

Saâdet baht ı mansuru muzaffer

Afay-ı a'zam-ı dârüssaâde

Saâdetle ola dâim küşlde

Olubdur nlzır-ı vakf ı peyamber

Muin ola ana AJlahu Ekber

Ola vakfm reiyâsı saf âda

Analar hayr |Ie dâim dalda

Tekelluften, meşakkatten müsellem

Mnaf ve hiç müberrâ olan âdem

Huzûr-u kalb ile eyler duâyı

Iderler rûzu şeh bamdü seniyı

(Cemâli) nin dahi budur ricası

irişe kâmil İnsanın dalsı


Temmet (tamam oldu) Ereğli şehri ne kadar anlatılsa azdır. Çünkü eski zamanda Antakya şehrinden sonra bu Harkile yâni Ereğli sohri mftnuır. Sonra Kntiva'yı din mâmur ederek hükümet merkezi edinince bu Ereğli'nin mâmurluğu bozuldu.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.