FANDOMEÇS/4/235 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/237


bir emsalsiz handır. Bu hana yakın garip ve sanatlı bir cami vardır ki, [İstanbul]]'da Silivri kapısı içindeki İbrahim Paşa camiine benzer. Mihrab ve minberi gayet sanatlıdır. Uzunluğu ve enliliği seksen adımdır. Avlusu, cennet bağına benzer. Şehrin en güzel ve salâtin camii olduğundan cemâati çoktur. Avlusunun ortasında parmaklıklı bir havuz vardır.Etrafında abdest muslukları vardır ki selsebil gibi gece gündüz akar. Burada abdest tazelenir. Bu havuzun etrafı çeşitli turunç ağaçlarıyla bezenmiştir. Herbirinin hoş gölge ve havasından, limon ve turunç çiçeklerinin güzel kokularından kalabalık cemâatinin damağı hoşlandığından herkes can ve gönülden Allaha ibadet ederler.

Camiin iki kapısı vardır. Biri kıbleye açılan avlu kapısıdır. Sol kapı adı geçen dut ağacına bakar. Camiin içi gayet nurludur. Nur üstüne nur bir nurlu kubbedir. Burada olan parmaklıklı tunç pencereler üzerindeki sedef işlemeli kapaklar, necef, telli ve hurdekir camlar bir yerde yoktur. Nurlu güneşin ışıkları vurdukça, câmiin içi nur üstüne nur olur. Kürsüsü ve müezzin mahfili sanatlıdır. Şamdan, çırağdan, asılı avizeler, ibrişim ve nakışlı halıları pek dilberdir.

Sözün kısası kale, han, imâret, mescid, medrese, çarşı, pazar hamam hepsi kargir binadır ve mavi kurşunla örtülüdür. Hayrat ve hasenatının hepsi şehid gazi Sokollu Mehmed Paşa nın binasıdır. O bolluk asırda, temel nazırı Sinan ağa, vilâyet halkının arzı ile bin kese masraf göstermiş ise de koca vezir bunu asla dikkate almadan az görerek defteri yakmıştır. Bu derece defter Birmekiye benzer, Aristo tedbirli vezir idi (1).

Süleyman, Selim ve Murad III. Hanların veziriâzamı olup kırk sene sadrazâmlık etmiş (2) nice kere azlolunmuş, nice kere serdarı âzam olmuştur. Yaptığı hayır binalarında (1) Cafer Birmeki cömertliği ile meşhur, Harun Reşid zamanındaki vezirdir.

(2)Sadrazamlık müddeti üç padişah devrinde 15 sene kadardır.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.