FANDOMEÇS/4/237 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/239


320 hutbe okunur. Rumelînde, Edirne yolunda Burgaz kasabasındaki hayır eserleri de onun eseri olup hâlâ evkafına sülâlesinden ibrahim Hanzâdeler ocaklık yoluyla sahiptirler. Allah rahmet eyleye. Çok kereler hayır binalarında yemek yemişizdir. Ama hayır binâlarının hepsinden lüzumlusu bu hacıların geçiş yeri olan Payas şehridir. Burası evvelce derbend halinde İken vezirin himmetiyle emniyet altına alınmış, hâlâ güzel ve mâmur bir şehirdir Bağ ve bahçesi, gülüstan ve sünbül bahçeleri vardır. Şehrin görünüşü şirindir. Toprak, kireç ve elsin ile örtülmüş 850 kadar evi vardır. Ahalisi avanz ve örfi tekliflerden affolunmuş ve müsellem olup sekizbin kadar yazılmıştır. Asâyişinin temini için onaltı kethudâlıktır.

Korsan ve harâmiler haşaratı, şehire ve yola bir ilişik etseler , derhal bu şehir halkının şahbazları batıdan Kurtkulağına, kıbleden Bilan ve Bakras yollarına pürsilâh hücum ederek, elbette harâmileri avlayıp, gelip geçen Müslüman hacıları ve kara ve deniz tüccarını geçirirler. Gayet cesur ve bahadır ve nihayet derecede hünerlidirler. Bu câatlerine göre yine de gayet itaatli adamlardır.

Şehirde sade Mehmed Paşa câmiinde hutbe okunur. Digerleri tekkedir. Malûm olanları Halil ve iskele tekkeleridir. üçyüz dükkândır. Dükkânlarında herşey bulunur. Yedi adet kahvesi, bir hamamı olup bağ ve bahçesine nihayet yoktur. Mercan ağa kapısı demekle tanınan, suyu gayet soğuk bir kuyusu vardır ki Temmuzda buz parçası kesilir. Şehir halkı hep ona muhtaçtır.

Şehir sahilde olduğundan havası biraz ağırcadır. Ama altı ay kışı gayet lâtif olur. Difter altı ayda bütün şehir halkı Temmuz olunca eşrâf ve âyân, küçük büyük, Payas dağı yaylağına giderler. O kadar büyük bir yaylaktır ki o taraflarda olan Türkmen ve Araplardan iki kere yüzbin adam onkere yüzbin koyunlarıyla kuyruk yani ülker yıldızının doğduğu zamandan başlayarak altı ay bu yaylada hava ve tazelik elde edip döl, döş sahibi olurlar.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.