FANDOMEÇS/4/243 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/245

dünden bir kere daha Allahın kahrına uğradılar. Tarihçiler buraya Kayserler yeri derler.

Hazreri Süleyman zamanında buradaki şah isyan etmekle burası birçok askerle basılıp, hükümdarı esir edildi. Sonra burası kayserlerden Takyonbs tahtı, An Takyanos, Antiyohos dan galat olarak Antakya dediler.

Eski zamanda bunlara Rum kayserleri derlerdi. Zira Erzurum, Sivas, Konya, Kayseriye şehirlerine hep mâlik idiler. Çoğulu (Yayftsıre) dir. Bu Takyanos dahi Rum kayserlerinden olup hükümet merkezi Roma ve Antakya idi. Yunanlı İskender tarihinin 555 inci senesinde kral olup, zulmünden usanan ashabı kehf (mağara ashabı), (ve yekulune seb'atün ve saminehüm kelbühüm) nassında buyurulduğu üzere se- kiz kişi olarak kaçtıkları bütün tefsirlerde yazılıdır.

Butakyanos (2) putperest idi. Hıristiyanları Mısır ve Şam'da kırıp, kiliselerini harab etti. Onlardan aldığı mal ile,İskenderiye'ye varıp kendine âsi olan vezirini hile ile katledip İskenderiye'ye sahip oldu. Mısır ülkesini dahi Buhtunnasır gibi harab edip Acem ülkesi işlerine bir vezirini serdar eyledi. Vezir, Şapurşâh ile büyük cenkedip şâhı kati ve çoluk çocuğu ile hazinesini Takyanos'n trönderdi. O da bu mal ile Antakya kalesini bir kat daha imâr etti. Nihayet yirmi sene kral olduktan sonra zâlim olduğundan yerine oğlu kral oldu. İki yıl sonra o da öldü. Bu kayserler de burada son buldu.

Sonra devlet, hıristiyanlara geçip, büyük Kostantin kral olarak, hıristiyan âyini yaptırdı. Hıristiyanlığı bu fakirler kabul edip, bütün Takyanos putlarını kırdı, bütün heykelleri ateşe yaktı, yerlerine kiliseler yaptırdı. Fakat Takyanostan sonra birçok hücumcular Antakya'yı harab edip nice hükümdarlar eline girerek hıristiyan kayserleri elinde iken


_____________________

Diyoklatein imparatorlarından olup Miladın 281 senesine

kadar hükümdarlık yapmış, hristiyanlar hakkındaki zulümlerin onuncusu bunun zamanında olmuştur.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.