FANDOMEÇS/4/244 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/246

Hazret-i Osman zamanında, Kudüsü serif fethedildi. Halid bin Velid, Mikdadoğlu Esved, Ebu Übeyde bin Cerrah ve daha nice bunun gibi sahabeler gelip, büyük cenkten sonra hepsi fetihle Mekke'ye döndüler.

Nihayet Abbasilerden Harünürreşid üç kere yüzbin asker ve Seyid Battal Câfer Gazi ile gelip büyük cenk ederek fetheyleyip Şehzâde Memunu hâkim tâyin eyledi. Harünür- reşid vefât edince Rumlar yine kaleyi istilâ ettiler. Sonunda Şam pâdişâhı Nureddin Şehit Hazretleri Rumlardan şehri fetheyledi. O vefât edince veziri Yusuf Salâhüddin, Mısır sultanı iken, Kudüs, Trablus ve Antakya şehirlerini frenkler istilâ etti. Al-i Türkmanyan ki beş kişidir.Bunlardan biri Emir Kerboğa'dır. bu zât deryâ gibi asker ile Antakyayı frenklerden kurtarmak üzere gelmişse de frenklerin elinde mağlûp olup utancından hale btahtuu bırakıp 495 senesinde Acem diyârının İsfahan şehrine giderken Hoy şehrinde vefât edip orada gömülmüştür. Sonra Yusuf oğlu Sultan Salâhüddin Mısır'dan deniz gibi askerle gelip Kudüs'ü, Trablusşam'ı ve bu Antakya'yı fethedip, o andan itibaren tâ Mısır padişâhları Çerkeş Meliklerinden Sultan Gavri'nin saltanatına kadar Mısır pâdişâhlarının elinde kaldı. Sonra Selim Han Acemlerle cenkederken Şah Gavri'nin Acemlere imdad etmesi seebbiyle, evvelâ bozulup Allahın emriyle zafer rüzgârı Selim Han tarafına esip, Şâh îsraail bozularak kaçtı. Kırkbin kadar seçme Acem askeri kılıçtan geçirilip Selim Han zaferle dönmüştür. Dönüşünde Kızılbaşa imdat ederek Müslüman geçinen adamın katli vâcibdir diye Ke- mal Paşazâde Ahmed efendiden fetva alıp Bismillah ile niyet ettim gazâya deyip, gelecek sene Mısır'da Sultan Gavri'ye elçiler gönderdi. Mısır Sultanının Osmanlı elçilerini katleylediği haberi gelince Selim Han birçok fetva daha alıp yer götürmez askerle Göksün yaylasında Maraş hükümdarı Sultan Alâüddevle'yi bozarak, kırkbin Türkmen esirlerini kKılıçtan geçirdi. Alâüddevle’nin devletsiz başı ile yetmiş kadar Boy beyinin başını da Mısır'daki Sultan Gavniye gönderip hazır ol vaktine dedi.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.