FANDOMEÇS/4/250 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/252


Oradan yine kıbleye giderek nursuz Şuğur köprüsü ne geldik. Burası dahi Haleb toprağında Âsi nehri kenarında bir çimenlik yerdir. Bir küçük hanı var. Fakat amansız bir verdir.

Oradan yine kıble tarafına, bazan kayalı, bazan sazlı ve bataklı yerleri geçerek 6 saatte Madik, Muzık kalesine geldik. Burayı, Nureddin Şehid Sultanın Madik adlı bir veziri yapmakla o isimle anılmıştır. Burayı da Selim Han Çerkeslerin elinden aman ile almıştır. Haleb eyâletinde, kendi adındaki göl kenarında, küçük, kayalı, alçak bir tepe üzerinde dört köşe yapılmış küçük bir kaledir.

Buradan kalkarak, yedi saat gidildikten sonra Şecer kalesine geldik. Mısır halifeleri hatunlarından Şeceruddur adlı hatunun, Diyarbekir eyâletinde Hısnıkeyf'de bulunan oğlunu ziyârete giderken burada kendilerini haramiler ba- sıp büyük cenkederek kurtulmuştur. Oğluna Hısnıkeyf de hilâfet nasib olunca dönerken bu korkunç ve tehlikeli yerde bir kale yaptırdığından o hatunun adına izafeten Şecer kalesi denilmiştir. Sonra Mısır'da bu hatun halife olunca firavunlar zamanında Dekuke adlı hatun Menof da Menfis nasıl pâdişâh oldu ise, bu da öyle bir kadın hükümdar olup Mısır sultanlarının bütün ağalarına ve iç oğlanlarına ve nihayet bin adama varıncaya kadar yıllık hilatlar vakfetmiştir. Kâbe'i şerifi, siyah nakışlı ipekten, örtü ve sırmalı kuşak ve Mekke kapısı perdesi ve Hazret-i İbrahim makamı örtüsü gibi şeylerle süslemiştir. Bu mübârek koku devam eder. Bu kalede o hatunun hayır ve iyiliklerindendir.

Hatun bizzat Mısır içinde Sit Nefise yakınında, Sirkeciler mahallesindeki câmi içinde gömülüdür. Kale sonraları Sultan Gavri'nin eline geçmiş ve ondan da Yavuz Selim almıştır.

Eskilerin şehri, fukara yeri, Hama kalesinin vasıfları: Bu şehire Yunanca Hamotan derler Farsca da Dar-ı Senbit derler. Dürziler ise Şehri Zol derler. Arablar çoğunlukla Hama derler. Tûfandan sonra ilk yapıcısı Hazret-ıİç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.