FANDOMEÇS/4/269 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/271

Yetmişaltı oda (bölük) yeniçeri neferleri ve korucuları Danişmend ve emeklileri, km oğlu kul ve bütün acemiler ile bütün kırk dörtbin yeniçeri askeri Üsküdar'a geçtiler. Tersane kurup Anarında metrik.Ondan sonra 18 oda dergâh-ı âli topçu askerleri ikiyüz tODİanm^ toplarını, kırk parça balyemez ve kolomZeıZT JTlV metrisleri önüne koyup köşe üçbin Tin hÎT* IUP bütün Ü2unU şeyleri ve mühimmatiyle hazır ettiler.

Sonra otuz oda dergâh-ı âli cebecileri, topların hizmetine ve Müslüman askerlerine cebe ve cevşen vermeğe ve diğer mühimmat hizmetine memur olup, üçbin cebeci hazır baş olup duldular.

Bütün askerin arkasında sadrazâm hazretleri, onbin seçme ve pürsilâh kapıkulu ile, sağ ve solunda altı bölük sipahi cebe ve cevşene ve diğer âletlere ve silâha bürünmüş olup ellerinde onyedişer boğum Bağdad ve Basra kargı sırıkları "J?"u0İdUğU *** yâallben mağlûp zikrini ederek harb meydanına vardılar.

Üsküdar, bayrak, flandre ve sancaklarla bir lâle sahrasına dönüp, yüzelli yerde cenk davul tokmakları vurulup yer ve gök güm güm gümledi. Yine o gün yetmiş aded tuğ ve tabi ve</sub> alem (sancak) sahibi ve diğer yedi kubbe vezirleri kapı kullarıyla alaylarını gösterip, diğer azlolunmuş beyler de jetlerini yükseltmek için var kuvveti bazuya verip müretteb askerleriyle hazır oldular.

erkfs olunan yerde durup, her tarafa karakollar fermân olundu. Bütün toplar kirpi gibi kol kola yerleştirilip Çamlıca, Bulgurlu, Kayışman, âl-i Bahadır Secah bağ- ları ve Kadıköy bağlar, tarafına karakollar tâyin olmadan acux Kvıuan öncü askeri ile vezirler, beylerbeyleri yanlara tâyin olunup günden güne cenğe hazır durdular.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.