FANDOMEÇS/4/274 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/276


hacı cengi yapmakta idiler. Ama doğrusu, celâliler tarafında da meydan eri, şecaat ve heybet sahibi, silâhşor, binici beyler vardı. Ama beri tarafta Defterdarzâde efendimizin Şamlı Osman ağası, Filibeli Silâhdar Mehmed ağası, Nakışlı Bölükbaşısı, Kakveci İkbal'i, Kilerci Hasan ağası ve çukadar Behlül ağası gibiler, harb meydanının namlısı ve şecaat meydanının iyi ata binen süvarileri idiler. Her biri birer arslan ve belki herbiri bir eroğlu er dilâverler idi.

Celâlilerin kırk, ellişer dirhem dalyan tüfenklerine bakmayıp, Şamlı Osman ağa siperini yüzüne tutup, ateş saçan kılıcını eline alarak at sürdü. Önüne geleni yere çalıp, alayları bölük bölük bölüb, yırtıcı arslan gibi gürleyip kılıç vururdu. Ama onlardan celâli Çomar Bölükbaşı da îzorli Kürd kabilesinden Rüstem gibi, merd idi. Yedi kere paşanın onbir kere Osman ağanın üzerine hamle ettikçe yüzünü kışırdar, at üzerinde asla boş çıkmayıp, elbette bir iki adam aktarıp kelle alarak, korkusuz alaylarına selâmetle varırdı.

Burada Veziri âzam Kara Murad Paşa, Şamlı Osman ağaya gümüş takımlı bir küheylân at ihsân edip Amasya sancağını vaad etti. Diğer gazilerden kelle getirenlere hesabsız bahşişler vererek cenğe kattırdı. Bu hal üzere iki taraftan çarha cenği kızışıp alevlendi. Bu halde bile Gürcü Nebi tetiğini bozmayıp yavaş yavaş Bulgurlu'dan aşağıya Müslüman askerleri üzerine yürüdükçe, hemen bütün asker kol, kol, dalga dalga olup yetmiş yerden celâli askerini sardı. Gürcü Nebi, üstün gelmek üzere iken, iki taraftan bir yaylım tüfenk atılıp, Üsküdar sahrasındaki adam deryâsı coşup taştı.

Cihanı tutmuş olan celâli askerinden, bir sene kırmakla bitmez derecedeki âsiler, kılıçtan geçmiş iken, geride kalanları gayret ve himmeti elden komayarak birkaç hamle daha yaptılar. O sırada hemen Gürcü Nebi'nin alayı deniz dalgası «•ivpmn dalkıhr. Buleıırlu'dan tepe asağı inince, yine çarhacı Defterdarzâde, Peygamber sancağı önünde, Gürcü Nebi askerinin içine girip:

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.