FANDOMEÇS/4/276 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/278


Malı sizin, başı benim! diye pâdişâh emirleri çıkınca, yine beyler, celâlilerin arkasına düşüp, gece ve gündüz yüzlercesini yakalayıp getirmekte idiler. Pâdişâhın otağı önünde yuvarlanan kellelerin hesabı yoktu.

Katırcıoğlu Macerası Edit

Katırcıoğlu ile sadrazam paşa araya girip, Katırcıoğlu haramilikten günahlarına tövbe edip, kendisi devlet kapısına yüz sürüp kendine Anadolu eyâletinde sancak ihsan olun- du. Beşyüz kadar eli kanlı, gözü kanlı, eskiden menem diğer nist diyen şahbazlarla, Girid adasına geçip, Deli Hüseyin Paşa ile gece ve gündüz Allah yolunda harbeder olup yüz aklıkları ederdi vesselâm.

Bu Üsküdar cenğinin son bulduğu sevinçli günde hakir,Sadrazâm Murad Paşaya varıp:

Gazanız kutlu ola sultanım! Hep düşmanlarının kelleleri böyle yuvarlana sultanım! Bu hakir geleli onsekiz tfin oldu. Emri şerifiniz ile Şaroı şerife, paşa kardeşinize bu fetih müjdesiyle gideyim. dediğimde Paşa:

Reis efendi! Murtaza Paşa kardeşime emri şerifler yaz! Şam iletiyle Safed sancağı malının bakayası tahsiline ve Dürziler ülkesinin serdarı muazzamıdır. Emirler yazılsın ve Karagöz efendiye mektuplar yazılsın! diye tenbih buyurdu

Murtaza Paşanın serdarlığını saadetlû padişâha telhis Mn nadisfth emri. kapıcıbaşılarından Kabakulak Mustafa ağaya verildi O gün Defterdarzâde efendimizle de görüşüp, Gazanız mübârek ola! diye hayır duâ ettim. Yüz altın yol

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.