FANDOMEÇS/4/280 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/282


1059 senesi birinci günü Murtaza Paşa efendimiz, selâmet diyârı Şam askeriyle bir büyük alay yapıp Şam gök meydanında çadırında oturup günden güne deniz gibi asker toplanarak kendi askeriyle, vilâyetten yetmiş bayrak sekban, sarıca, deli gönüllü ve tatar askeri toplanıp oniki bin altmış aded sade yem asılmağa başladı. Ertesi günü hatt-ı şerif (pâdişâh emri) dergâh-ı âli kapıcı-başılarından Kabakulak-Mustafa Ağa gelip paşayı sefere memur etti.Kapıcı-başıya bir samur kürk ve on kese ihsân olunup Gök meydanında on gün kalındı.Bu suretle Mencik köşkü denilen yerde zevk ü safâ ederken Safed hâkimi Tabanıyassı Yavaşca Mehmed ağa, Sayda ve Beyrut hâkimi Nalband Ali ağa bütün askeriyle gelip Maan oğlu Emir Merhem'den Şeyh Sarı han'dan Şahaplarından Turâbioğullarından taraf taraf feryat ve şikâyetler ettiler.

Adı geçen şeyhlere adam gönderilip istenildi ise de bizim miriye asla borcumuz yoktur. Paşa bildiğinden kalmasın! diye varan adamları kovdular. Bu haber gelince, göç boruları çalındı. Şamlı Osman ağa üçbin çatal fitilli yiğit ile,üsküdar çenginde Gürcü-Nebinin baş bölükbaşısı olan Çomar Bölükbaşı ile yeni gelmiş yedi bayrak tamamen silâhlı sancak yiğitleri, Konakçı Şamlı Osman ağa ile askerto öncüsü olup bir gün evvel ileri gittiler. Ertesi günü paşa Şamdan kalkıp güney tarafa, kayalık dar boğaz olan Mîze boğazı nı geçip Banyas nâhiyesinde Cebelüsselç dibinde durduk. Bütün dağ ve boğazlara pusu ve karakollar koyup pusuluk yerlere asker pusuladık. O gece buralarda yatıldı. Dürzilik ve diğer yirmi aded mezhebsiz sapık kavmlerden olup yollarda emniyetli değildir. Ordunun etrafına karakol tâyin edilip Şam askeri Paşa askerinden uzak yerde kondurulmak fermân olundu.

Cebelüsselç Kardağı: Öyle bir yüksek dağdır ki, dünya yaratılan o yüksek dağın tepesinden kar eksik olmamıştır.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.