FANDOMEÇS/4/287 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/289


Elhasıl hakîr, seyahatle gezdiğim kaleler içinde böyle sağlam kale görmemiştim. Hazret-i Süleyman'dan sonra nice hükümdarlar eline geçip, Emeviler zamanında bu Bale- bek sahrası o kadar mâmur oldu ki, güya irem bağı gibi idi.Sonra Şam hükümdarlarından Nüriddin Şehîd Hazretleri imâr etti. Sonra Yusuf Salâhüddin'e geçti. Ondan da Mısır Çerkeş Sultanı Gavri'ye kaldı. 921 çenginden sonra Yavuz Sultan Selim'in fetihleri sırasına girmiştir.

Şam eyâletinde subaşılık ve yüzelli akçalık kazadır.Kale içinde kale ağası ve neferleri vardır. Bu Balebek adını nahivde, tasrif edilemez. Bahsine misal gösterip Baal, bir pâdişâhın adı, Bek onun sıfatıdır derler.

Burada Hazret-i İlyas Nebî'nin bir mübârek camii vardır. İlyas Nebî seyahatte iken buraya uğrayıp görür ki bu câmide Baal adlı bir puta tapıyorlar. Ahaliyi bu puta tap- maktan menetti ise de peygamberliğini yalanladıklarından Allah tarafından kıtlık ile helâk oldular. Sonra Hazret-i İlyas bu şehri terkederek Elyesa Nebî ile Lübnan dağı eteğinde Kerknuh'a geldiler. Hâlen Eelyesa Nebî orada gömülüdür. Buranın ilk adı İbrâni dilinde Şezande'dir. Burada îdris makamı, Makam-ı Halilullah, Süleyman köşkü Eminullah vardır. Bu kaleye yakın Rabtan nehri akar. Bu nehir, Lübnan dağının doğusundan çıkıp, Baalbek köyü yakınından geçerek, nice ekili yerleri sular. Sonra Tenur nehrine karışır. Kayha kalesi dibinde Akdeniz'e dökülür.

Bu Baalebek kalesini seyrettikten sonra Buka sahrasının sağ tarafının kıble tarafında Yakup Aleyhisselam oğlu Yehuda ziyareti vardır. Hazret-i Yusuf'un büyük kardeşidir. Hattâ Hazret-i Yusuf'u diğer kardeşleri kuyuya atmak istedikleri vakit, bu Yehuda razı olmayıp direnmişse de, sonunda sözü geçmeyip kuyuya atmışlardır. Nihayet Hazret-i Yusuf'u kuyudan kervan halkı çıkarıp Mısır'da, Mısır azizine sattılar. Cenab-ı Hak, Yusuf'u imtihan için mahpusluğa ve iftiraya mübtelâ etti. Nice günlerden sonra nebîlik ile Mısır'a aziz edip yükseltti.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.