FANDOMEÇS/4/301 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/303


rihinden evvel İspanya kralı bu kaleyi tekrar yapıp Kudüs şerife büyük liman yaptı.

Bu Akkâ o asırda fazlasıyla mâmur olup, yediyüz kadar kilisesi, üçyüz han ve hamamı vardır. Her sene Kudüs'e ziyaretçi getiren gemiler, burayı daha ziyade mâmur ederdi. Mısır'da Kölemenler yanında vezir olan bultan Yusuf Salâhüddin, burayı istiiâ eden haşileri (haçlıları) çıkarmak için önce Dimyatı ellerinden alıp Mansure'ye geldi. O sırada efendisi Nurüddin Şehîd Şam'da vefât edince kendisi Mısır'a müstakil pâdişâh oldu. Deniz gibi askerle Kudüs'e gelerek kırk günde frenklerin elinden aldı. Ve kalesini temelinden yıktı. Salâhüddin'den sonra Zahir Baybars zamanında müşavere edilerek mademki Akkâ kalesi frenklerin elindedir.Kudüs'ü yine zabtetmeleri mümkündür diyerek, denizden ve karadan yer götürmez asker ve yediyüz parça gemi ile denizden ve kaleden kaleyi kuşatıp, kale dibinde yedi sene kaldılar. Bağ diktiler. Çoluk çocuk sahibi oldular. Yine kale alınamadı. Bir gece Zahir Baybars'a rüyâsında Haleb'deki Şeyh Âbid efendi gelmeyince bu kalenin fethi mümkün olmaz derler. Hemen Haleb'e bir mektup ile adam gönderir.Adam varıp mektubu verince, abdest alan şeyhin bir gözü şehîd olur. Varan adam hayret eder. Şeyh de bu dakikada kale fetholur diyerek hemen nalınını çıkarıp havaya atar ve o adama: Var Melik Zâhir'e selâm eyle gazâları kutlu olsun! Biz dahi bâtın âleminde o kale dibinde cenk ederken bir gözcüğümüz şehîd oldu diye, ölü gözünü bir hokkaya koyup Zâhir Baybars'a gönderir.

O sırada adam kaleye gelince görür ki ,kale yerle bir olmuş, yerde yatar. Meğer o adamın, mektubu verdiği zaman şeyhin attığı nalın gelip kalenin duvarına değmiş, ve surlara büyük bir zelzele vererek hepsini kökünden sarsıp, kalelerini harap eylemiş ve nice burçlarını yere geçirmiş..

İmdi azizim, evliyânin kerameti hakdır. İnkâr etmemek gerektir. Akaid kitablarımızda (Evliyânın kerametleri hakdır) buyurulmuştur. Şeyh Âbid'in şehîd olan gözü, bir mü-


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.