FANDOMEÇS/4/302 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/304


cevher hokka içinde Şam şerifde Melik Zahır'in nurlu türbesi hazinesinde muhafazadadır. Hakîr bizzat görmüşümdür.

İşte Akkâ kalesinin fethi bu yüzden olmuştur. Sonraları yine frenklerin eline geçmiş ise de ellerinde kalmamıştır. Eyyubîlerden El Melikül Kâmil Mısır hâkimi iken tamir etmiştir. Çerkeş sülâlesinden Sultan Gavri elinde iken 921 tarihinde Yavuz Selim Hanın Mısır seferinde halkı itaat edip kaleyi teslim ettiler. Hâlâ Şam eyâletinde Safed sancağı sınırında üçyüz kese ile iltizam olunur ve hâkimi bir mıkdar asker ile hükmeder bir yüksek mansıbdır. Beyine dahi yüz kese kalır.

Sehire Safed şehri bir konak. Kudüs üç konaktır. Kendisi bu iki şehirin telesidir. Şehir nâibi şeto muhtesıbı,Gümrük emini ve Şam yeniçeri serdarı vardır. Sıpâhi kethü dâyeri yoktur, kale neferleri, nakîbüleşrâfı, şeyhülislâmı var,âyân ve eşraftan eser yoktur. Çünkü ahalisi hep tüccar ve gemici makulesidir. İskele başındaki han içinde yedi kralın balyozları (elçileri) oturur.

Akâ kalesi şekilleri: Akdeniz kenarında, bir körfez sonunda, düz ve kumsal bir yerde dört Köşe bir eski kaledir. Beş kattır. Her duvarı yirmi arşın eninde olup bir sıra horasan ve tuğla, bir sıra da dört köşe kesme taşla yapılmıştır.

Bes kat duvarının aralarında birer kat elli arşın eninde hendekler vardır. Hepsi beş kat hendek olup, içinde Akdeniz akar. Tamam, yedi aded büyük kapısı var. Erafı dokuzbin adımdır Kapı ve duvarları harab olmağa başlamıştır.

Büyük kale içinde incir ve dut bağlan vardır, imaretlerden eser yok.. Bu kalenin güney tarafında, deniz kıyısında Süleyman Han vezirlerinden Koca Lala Mustafa Paşa dört köseli kule gibi bir kale yaptırmıştır. Etrafı sekızyuz adımdır. Batıya açılır bir kapısı var. Neferler ve kale asi burada oturur. Limana bakan yedi parça balyemez topları ve diğer cebhânesi var. İçinde zahire anbean, su sarnıcı ve Süleyman Hanın bir câmii var.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.