FANDOMEÇS/4/38 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/40


Bayburt kalesi şekilleri: Yalçın kaya üzerinde beşgen şeklinde şeddâdi bir kale- dir. Duvarının yüksekliği kırk Mekke zirâ'ıdır. Hendeği yok.. Hisar içinde üçyüz kadar eski usul evleri vardır. Çarşı,pazar, han ve hamamı yoktur. İki kapısı var. Biri doğuya,bahçeler tarafına açılır. Üç kat demir kapısı olup, diğeri batıya bakan Nöbethâne kapısıdır. Nöbethâne kapısından aşağı olan şehirde bin kadar toprak örtülü evleri vardır. Şehirde ondokuz îslâm, yedi Ermeni mahallesi vardır. Yahudi ve çingenesi yoktur. Deniz kıyısında üç konak kadar yakın olduğundan Rumları çoktur. Ahalisinin çoğu Türkmen ve Kürt'tür. Fatih, fetihden sonra Tire şehrinden buraya 3000 kadar adam sürgün etmiştir. Halkının çoğu o Tirelilerden yayılmadır. Musayli (namazına devamlı olan), dindar adamlardır.

Camilerinden iç kaledeki Ebülfeth câmii, kalabalık cemâate mâliktir. Çarşı içinde, gece gündüz kalabalık olan Zâhid Efendi Câmii vardır. Nâzik, ölçülü bir minaresi ile sol tarafında iki tane büyük kapısı vardır. Şer'iyye mahkemesi Boyahâne-i Sultâni, Unkapanı, bu Zâhid Efendi câmiinin solundadır. Kadızâde Mehmed Çelebi Câmii hayli geniş,şirin, sanatlı bir câmidir. Şengül Bay Câmii de vardır. [[Ço- ruh nehri]] aşağısındaki mahalleye Yurt mahallesi derler. Burada da bir eski câmi vardır. Lâkin tahta minârelidir. Bir yemek imârethânesi, bir ziyâfet evi vardır ki gelip gidene nimeti boldur. Okuma evi, dersiâm ve talebeleri vardır. Her câmide ve bazı tekkelerde hasbi medreseleri vardır. Üç hamamı vardır. Biri kale altında Köprü hamamı, biri Şehid Ali Şengül Hamamı, biri de Kızıl Hamam'dır.

Üç tane derviş tekkesi vardır. Kadızâde Mehmed Çelebi camiine bitişik bir büyük han vakıf câmie vakfetmiştir.Her pazar günü bu câmiin önüne beşi onbin adam birikip bü- yük pazar olur, alış veriş yaparlar. Üçyüz kadar dükkânlarıİç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.