FANDOMEÇS/4/47 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/49


her vakti Künye kalesinin güney tarafında Hopa ve Rize tarafından deniz kıyısından bir büyük alay göründü. Meğer Trabzon Paşası üçbin namdar asker, yetmiş parça sandal, yüz parça menkisle denilen Laz gemisi ile asker, zahire, on parça şâhi top getirerek Künye kalesinin imdadına gelmiş.. Seydi Ahmed Paşaya haber gelince, karşıya ne kendisi gitti, ne de asker gönderdi. Trabzon Paşası da gelip kalenin bir tarafında durdu. Sonra kalenin ıçine, Seydi Ahmed Paşa ile görüşmeğe gelince, paşa asla ehemmiyet vermedi ve orada olanlara hitaben:

Bak a.ümmeti Muhammedi Ben hangi sancağın hâkimiyim? dedi.

Vilâyet âyânı:

Hâlâ Tortum sancağına mutasarrıfsınız! dediler.

Paşa:

Ya Tortum, bu Künye kalesine ne kadar yerdir? buyurdu.

Hazır olanlar:

Dört, beş konaktır, dediler.

Paşa pürhiddet:

Dört, beş konaklık yerden gelip Künye kalesini kurtardım. Bilhassa memur edilmiş değil idim. Ben din uğruna yetişip kurtarmağa, Allahın emriyle sebep oldum. Bak a paşa! Sen Trabzon paşası olasın.. îki tuğlu beylerbeyi olasın . Guniye kalesi, eyâletinin toprağında, İki konaklık yerde ola!. Niçin yedi gündenberi kalenin imdadına yetişmedin? Pâdişâhıma arzederim (bildiririm) tiz, divan efendisini çağırın.

diye fermân eyledi. Dilediği gibi yazılırken paşa:

Baş bölükbaşıları! Kaldırın şu Trabzon eyâleti hainlerini!

diye emrederek yetmiş nefer âyâna:

Niçin paşanızı bu kalenin kurtarılmasına teşvik etmediniz?

diye birçok azarlayarak hepsini kaleye habsetti. Divan efendisi üç kaiuıin îçini ııicklu'uuıiu, Trabzon paşasının ımuau etmediğini yazıp, üç adet beylerbeylerinin ve diğer erlerinin Künye ve Trabzon kadılarının mühürlü arz muhzırlarıyla


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.