FANDOMPortal:EÇS/4/60 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/62


Valalıa padt>âtıun, onlar beni vururdur, beni de otnarı hep vurenur.Ilaleblde horta yoktur. Onlar beni baş vursa, ben onlara vurur. der.

İbrahim Han hoşlanıp bin altın, bir samur hil'at ihsân eder. mastabacıbaşı derecesine yükselir. Bir gün Çemen sola denilen cenk meydanında cirid oynarken pâ- dişâh müşabihlerinden birkaçı cirid teklif eder. Birisi Şeydi ile azgışır. Şeydi o anda onu avlayıp cirid ile atından yıkarak can verdirir. Onun arkadaşı olan da Seydi'ye cirid atmağa yeltenince, hemen Şeydi ona da bir cirid vurub kımıldamaz ölü gibi atının tırnağı önüne düşürür. Sarayın hastahânesine götürürler.

İbrahim Han bu halden hiddetlenip:

Tiz Şeydiyi bu meydanda imdan yıkıp katledin! diye fermân eder.

Fakat yanındaki insaflı musahibler:

Padişahım: llili Şeydi at üzerinde j&zlrri kızmış, yedi başlı ejdere dönmüş. Etini ıcaddartye arma»- Oylumunda onikl rahtı var. Şimdi biz (onu uran, katledin) diıek, onu burada atından bin adan» indirene» Çok adam helik o!«b padLyih huzurunda kfltu i* olur. Padlfihımızdan rica ederi*. »imdilik bir damla kanını affedip lamanla hakkından gelesiz! derler.

Sultan İbrahim Han ricalarını kabul etmez, ateş parçası kesilir:

Benim huzurumda aiUahibleriml olduruyor. Ben anı W kormuyum? Bilhassa tenbih ettim ki müşabihleri urmaya! deyince musahibler:

Pâdişâhım, bu cenk meydanıdır. Muıahib fiUn yeri debidir. Ar meydanı değil, er meydanıdır. Burada vuran, vurulan, ölen, öldüren olur. Osınanoftulları kanonudur, Cirid, cvnkten bir «ubedlr.»

diye nice güzel sözler söyledilerse de iddiasında israr edip:

Elbette katledin?İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.