FANDOMPortal:EÇS/4/61 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi EÇS/4/63


der. Şeydi'nin sadık dostları dilsiz işareti ederler. Hemen Şeydi at boynuna düşüp Çemen sofa dan kaçar. Has ahır kapısından sonra Bab-ı Hümâyûnu geçip istanbul için- de bir köşeye gizlenir. Nice musahiblerin ricasiyle birkaç gün sonra Hâs Saraydan çaşnigiribaşı pâyesiyle çıkar. Oradan Budin'e Siyâvuş Paşa yanına gider. O da kendine, Şamtorna sancağını verir. Kopan sancağı mıntıkasında Balaton gölü kenarında Egervar, Keminvar, Fuk kaleIeriyle Zirin oğlu Yegân oftlu kâfirleriyle gece gündüz cenkedip orta Macar diyarına vaveyla salar. «Tata, Papa, Vespirim, ÇobanSce, Uyvar, Sen Martin, Yanık, Kornom , Komron taraflarını berbat ve harab eder.

Nemçe Çasarı (Avusturya İmparatoru) birkaç kere barışa aykırı iş ediyor diye bunu devlet katına arzeder. Nihayet Vespirim kalesinin kapudaniyle düşman olup, gece ile yetmişer alarak kaleye koşar. Altmışbeşini kale yakınına pusuya koyup kendisi beş kişi ile kaleye yönelir. Kalenin hâkimi hükümet ederken hendekten İçeri girip at sıçratarak kapıya varır. Hâkimin göğsüne çelik vurup toprağa serer. Diğerleri de korkudan kaçarlar. Bu sırada on onbeş büyüklerin de canını yakıp yalnızca gelirken arkası sıra kaleden top atılıp üçyüz atlı kendisini kovalamağa başlar. Şeydi pusuyu geçince 65 er de Allah Allah! diyerek çıkıp, gelen üçyüz askerin yüzellisini kılıçtan geçirirler Ellisi kaleye kaçar. Yüzü de kapudanlariyle esir olurlar. Bunları at ve takımlariyle ertesi gün sabahleyin Siyâvuş Paşaya götürüp bîr temiz hil'at, çelenk, murassa, süslü at, üç kese nakid ihsân alır.

Günden güne Şeydi Paşa sınır olan Kanije, Budin, Eğri'de şöhret bulup nam alır. Perspirim Vespirim kapudanı ile bu kadar askerini kırdığını Nemçe Avusturya çasarı (imparatoru) padişâha bildirir. Görürler ki barışa aykırı iş ediyor. O sene de Revan tarafında Acemlerin hnn«» nvk»H işler gördüğü yayılır Sadrazâm Salih Paşa Defterdarzâdeye Erzurum eyâletini verdiği gibi, buna da Tortum sancağını


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.