FANDOMPortal:EÇS/4/71 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/73


mıştır. Sonra Birinci Sultan Selim Yavuz şehzâdeliğinde Trabzon'da iken bir yolunu bulup bu kaleyi fethedip içine asker koymuştur. Sonraları Şâh İsmail isyan ederek bu kaleyi eline geçirmiştir. Sonra Sultan Selim müstakil pâdişâh olunca, ilk önce Acemlere gâza ilân edip, deniz gibi askerle Anadolu içinden geçerek bu Kemah kalesini kuşatmıştır. Kale Bıyıklı Mehmed Paşa eliyle fethedildikten sonra daha birçok kaleler alarak Acem içerilerine doğru ilerlemiştir.

Kale, Sultan Süleyman yazımına göre Erzurum toprağında Kuruçay voyvodalığı hükmündedir. Erzurum Paşasının has ve subaşılığıdır. Üçyüz akça ile nâibliktir. Kercas, Kuruçay, şehir adlarındaki nâhiyelerinde kadısına senede üçbin kuruş has olur. Ahalisi Peygamberin şeriatına itaatlidir. Bir hâkimi de kale ağasıdır. Beşyüz kale neferleri olup tuzladan maaşlarını alırlar. Yeniçeri serdarı, sipâhi kethüdâ yeri, nakibül eşrâfı, âyân ve eşrâfı vardır. Bir hâkimi de Fırat nehrinin karşı tarafında bir saat uzaklıktaki yediyüz evli Kömür köyünde oturan tuzla eminidir. Kardan beyaz Kırşehir tuzundan lezzetli tuzu olur ki, dünyaca meşhurdur. Bütün Kürdistan ve Türkmenistan'dan Bingöl yaylağına çıkan adamlar, mutbak tuzlarını hep bu Kemah şehrinden alırlar.

Bu şehrin beğenilen birşeyi de ince ve sağlam çadır bezidir ki, benzerinin hiç bir diyârda olmak ihtimali yoktur. Rumelindeki Drama bezinden âlâ, temiz peçe gibi bezi olur. Hattâ halk dilinde Kemah bezi, Erzincan kozu, Bayburt'un kızı diye darbımesel olmuştur.

Kömürköy yakınındaki bağlardan akan Kömür suyu Kercas dağlarından gelip, Kemah kalesi dibinde, bir gün uzaklıktaki Sultan Melik Gazi tekkesi yakınında Fırat nehrine dökülür. Bunun takriben karşısında Mübârek köyü vardır. Mâmur köy olup, Erzurum kalesi kullarının hasıdır.

Allahın hikmeti, bu mübârek köydeki mağaraların içinden Temmuz ayında akan lezzetli sular, donup buz olur. Hal-


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.