FANDOMEÇS/4/76 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/78


tur. Sonraları Bayezid Han asrında Bayezidi Veli, Sultan Selim (Yavuz) şehzâdelikle Trabzon'da vâli iken Şâh İsmail bir aralık Erzincan'ı zabtetmiştir. Sonra Sultan Selim Osmanlı tahtına şan ve şevketle cülûs edince, Şâh İsmail'in Füzerine ordu çekip Erzincan sahrasına gelmiş ve 921 (1515) senesinde harbsiz aman ile bu Erzincan'ı almış. O halde Erzincan'ın üçüncü fâtihi olmuştur. Süleyman Han yazmasına göre Erzurum toprağında, paşa hasından ayrılmış olup. hâkimi subaşıdır. . .

150 akçalık şerif kazâdır. Nahiyeleri ve köyleri vardır. Kadısına altı kese has olur, hükümettir. Şeyhülislâmı, nakibüleşrâfı, sipâhi kethüdâyeri, yeniçeri serdarı, yüzelli adet ticaret erbâbıkale neferleri vardır. Hâkimleri, rauhtesib ağası ve şehir nâibidir.

Kalesi bir düz, ferah sahranın ortasında dört köşe, kayalık küçük ve güzel bir kaledir. Ama dört duvarı gayet alçaktır. Dört çevresinde kaleleri sağlam değil.. Kale eskidir. Hendeği alçaktır. Abaza Paşa Erzurum'da isyan ettiği vakit hendeğini, burç ve duvarlarını tamir edip muhafaza ettiler. Fakat Abaza'dan kurtuluş olmadığından çaresiz kaleyi ona teslim ettiler.

Bir demir kapısı vardır. Dışarıdaki varoşundan şehre, hendekten köprü ile geçilir. Kalenin içinde ikiyüz adet bağsız, bahçesiz evi, bir câmli vardır. Başka imâreti yoktur. Çünki kalenin içi dardır. Dış varoşunda 1800 kadar evleri var. İki katlıları azdır. Yetmiş mihrabı var, yedisi câmidir. Yedi kadar derviş tekkeleri vardır. En meşhurları Hazreti Mevlânâ tekkesi olup içinde her gece Mevlânâ âyini olur. Mev- lânâ evlâdından Çelebi efendi de tekke sahasında gömülüdür. Vakıftan kuvvetlidir. Kütüphânesinde Hazreti Mevlânânın el yazısı ile bir Kur'an-ı Kerim, bir de Mesnevi-i şerif vardır.

Abdülkadir Geyttnt tekkesi de meşhurdur.

lıaınaııüuiınııi u. meşuuılau, i«i iüüfcui âaiiiainı :kİ kender hamamıdır. Onbir kadar büyük hanı vardır. Kırkse-


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

EÇS/4

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.