FANDOMEÇS/4/94 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/96


Bilhassa paşa efendimizin ev sahibi Tabanıyassı Mehmed Paşa nın silâhdarı Dilâver ağa doğrusu adı mânasına yakışır, cömert ve yiğit bir kişidir. Bu zât on gün üçyüz iç ağalarıyla paşa efendimizi ve beni çeşitli ve nefis şeylerle besleyip bir gün aciz eseri göstermedi.

Türk vilâyetidir. Ahalisi gayet selim ve halim adamlardır. Ucuzluk ve ganimetli bir mâmur şehirdir. Taşan dağı eteğinde olup dörtbin kadar kiremit ve toprak örtülü evi vardır. Kırk kadar mahalle, yetmişdört mihrabdır. Eski câmi ile çarşı içinde İkinci Sultan Murad câmii meşhurlarıdır.

Medreselerinden; İkinci Sultan Murad medresesi.. Ödası yok. Ders-iâm bir okutma yeridir. Hadis ilmi de okunur, iki darülkurrâsı. yetmiş kadar çocuk mektebi, iki yemek verileri imâreti vardır. Yedi derviş tekkesi vardır.

Pir Dede tekkesi Taşan dağı eteğinde Hırka Sultan tekkesi buna yakın ve şehire bir saatlik yerde Hazret ül kâse tekkesi ulu yerlerdir. Şehir içinde Kaadiri ve Halveti tekkeleri vardır. Hanları da vardır. Şehir içinde, çarşıda berberler yakınında Eski han ın kapısının sol köşesinde bir pehlivan gürzü asılıdır.

Hamamlarından Çelebi Sultan Mehmed yapısı Eski hamam herkesin ziyâret ettiği yerdir. Çifte hamam lâtif, havası hoş, binası hoş olup erkek ve kadınlara mahsus yetmiş kurnalı büyük bir hamamdır. Erler hamamının üçte birinde keçeciler keçelenir. Üçte birinde debbağlar, âsümâni sarı kırmızı sahtiyan tabaklayıp boyarlar. Kırk kurnası hâlâ akıp işlemededir. Kubbelerinin dört çevresinde ve duvarından bir damla ter damlamak ihtimali yoktur. Eski yapı olduğundan karanlıkçadır.

Şehrin sabah rüzgârı güzel olduğundan ahalisi tendurüşdür. Nice beyleri, çoluk çocukları ile Merzifon'un ensesinde Taşan dağına yaylağa çıkıp altı ay Türkmen kabileleriyle fasıllar ederler.Bu yayla Dânışmendliler ve Osmanlılar ile beraber Mahan diyârından gelen Taşan oğullarına verilmiş olup şimdi miras mülktür. Taşan oğullarından Seydi bey

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.