FANDOMEÇS/4/97 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/4/99


Taş kalede Elmacı Yusuf ağa sarayı, Köprülü Mehikmed paşa sarayı, Müezzinzâde sarayı, Küçük Mehmed ağa sarayı, Hasan ağa sarayı, Kıbleli ve Duracan çavuş sarayı vardır. Yirmi mahalle, onbir hutbedir.

Taş kalede Hacı Yusuf ağa camii, havuzlu ve şadırvanlı bir minâreli, has kurşun ile örtülü yeni câmidir. Eski câmi de kurşunludur. Mahkeme câmii tahta minârelidir. Mahkemesi çarşı içindedir. Şeyh Ekber tekkesi Kaadiri Halveti tekkeleri meşhurdur. Onbir hanı vardır. Hacı Yusuf ağa hanı, Hacı Isa hanı, îmâret hanı meşhurlarındandır. İki imâret aşevi vardır. Bilginleri, şeyhleri, bilgi heveslileri çoktur. Kırksekiz çocuk mektebi vardır. Hacı Yusuf ağanın mektebi kurşunlu büyük vakıftır.

Hamamlarından Hacı Yusuf aga hamamı meşhurdur. Toprak kalenin dışında Çifte hamam Ahmed Paşanındır. Eski câmi yakınında Eski hamam da şöhretlidir. Bin adet dükkânı vardır. Dört köşe kârgir bina, dört kapılı sağlam bedestanı vardır. Hacı Yusuf ağa bu şehrin dirilmesine sebep olmuş, yetmiş adet hayır binası yapmıştır. Bu bedestan da onun hayır eseridir.

Bu şehrin debbağhânesinden mükellef ve süslü çarşı yoktur. Debbağ bekârları meşhurdur. Nehir kenarında olmakla her gece kandillerle dükkânları süsleyip aydınlatıp elbeşte çıkarırlar (1). Mahsullerinden ve yiyeceklerinden armudu, üzümü, pamuk bez ve ipliki, mavi bezi meşhurdur. İskelesi Karadeniz sahilinde Bafra ve Sinop'tur. Aralarda bir konaktır. Buna yakın beş saat yerde Erdoğan kalesi vardır.

Erdoğan kalesi: Yalçın ve kesme kaya üzerinde sekizyüz kayadan merdiven ile çıkılır. Adam oğlundan başka bir mahlûk çıkamaz.

(1) Ubc»ıe, dcD&afciık istilanın dttıjı tuuüı u.uUJ«Wr i;,ne daldırarak yumuşatmaya derler.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

{{EÇS}0

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.