FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/202 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/204

mek için benim ısrarımla bir parça marifet-gösterdi. Yoksa

bunlar bir hayaldir. Bundan kimseye bir zarar "gelmez

Paşa sordu:

— Ya bu hayvan derilerini, canlı hayvanları mahbus edipx

neyler?

Han cevap verdi:

— Beli sultanım! Yahşi sordunuz. Onun yaptığı bütün işlerin ve simyanın aslı, yine Cenab-ı Hakkın kudretiyle halk olunmuş olan eşya ve varlıklardır. Yahut gördüğünüz bu şeylerdir ki lüzumuna göre marifet göstermek için kullanı­ lır. Meselâ hokkasından vücuduna bir yağ süründü, vücudu­ nun bazı uzuvları görünmez oldu. Kırağı ve çiy yağı sürün­ dü, kendini havada gösterdi. Kumkuma, ibrik ile halk üze­ rine su dökerdi.. Yere afsunlu suyu döktükçe, halk kendileri­ ni suda boğuluyor zannederek feryat eder ve soyunurdu. Sul­ tanımın korkusundan ejderi ile beraber kaçıp „ çuvalını bu­ rada bıraktı. Bu çuval içinde ne kadar hayvan postları var­ sa onları canlı gibi gösterebilir ki, Allanın ezelî sun'udur. İş­ te onun için çuvalında her birinden birer parçayı, canı ve başı gibi muhafaza eder. Diyerek, Molla Mehmed'i medheyledi. Paşa da: — Şu sihirbazın çuvalını kaldırın. Ben perende atan yi­ ğitlerden hoşlanırım.. ,

   Dedi. Bunun üzerine bunlar meydana gelip def ve ku­dümünü çaldı.

Başka bir seyir:

Hanın sarayının damı, doğuda, bütün damlardan yük­sektir. Bilhassa onun aşağısında yalçın kayalardır ki kimse bakmağa cesaret edemez. İki Süleymaniye minaresi boyun­da var. Bir iki gün evvel o gayya deresini nice yüz dağ yıkı­cılar kayalarını kırıp, düz meydan haline getirerek kum döşemişlerdi. Meğer pehlivan , maharetini göstereceğini bilip, o kayaları kırdırarak, Hanın sarayı üstünde üu çuvai fışkı ile dolu toprak koymuş imiş.

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.