FANDOM
{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/206 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/208

Bitlis şehrinin san'atlan:

Evvelâ Bitlis’şanı yüksek hanı yediyüz yetmiş fende bilgi sâhibi asrın teki, garip vücutlu bir kimsedir. Vücudunun târifi odur ki, kısa boylu gerdanı kısa, esmer renkli, burnu hafifçe gaga burnu, gök ala gözlü, şirin sözlü, nurlu yüzlü, kulakları iri, bıyıkları gür, sakalı kırçıl. O sırada yaşı yetmiş olmakla beraber , zinde ve bünyesi kuvvetli idi.Sesi yüksek omuzları geniş

Pençeleri aslan gibi, pazuları erkekçe, kemeri ince, tabanları geniş, bütün hareketleri yumuşak idi. Bitlis demircilerinin şeyhâni, makravi,ziverzeyn denilen kılıçlarını hiçbir diyarda yapamazlar. Terzileri çuka ve diğer kımaşlar iğne vursalar asla dikiş yeri belli olmaz. Boyahâneleri, tabaklarının sarı gül, pembe gül, şeftali,âsumani, ebrî,gügûni, kırmızı, lâli, yeşil, turuncu, menekşe sahtiyanları olur ki, Hatayî ve Ahmed-Abâdi kâğıt gibi dâneli ve cilâlı olur. Bu da bu memlekete mahsustur. Gelip geçene hediye verirler. Bu sahtiyanlar tâ frengistana’a kadar giderler. Onlar ekseriya güderi, telâtin, sahtiyanları işlerler. Bu Bitlis sahtiyanını yapamazlar. Ok ve yay da Bitlis’de meşhurdur.

Ahalisi: Onbin adamı, şanı yüksek Han’ın kölesidir ki, gece gündüz bellerinde şeyhâni ve makravikılıçları ve Haleb kalkanları ve ellerinde cevgânları, başları telli ve alacabaşlıklı mavi, sarı, siyah, kırmızı zırniki, kına ile boyanmış adamlardır. Bir fırkası da âyân ve hürmete şayan kimseler olup, zeâmet sahipleridir. Has ve haraç alırlar. Bir kısmı da tüccar olup, çoğunlukla Acem diyârına ve Gürcistan’a mal götürüp, mal getirirler. Bir kısmı da sanat ehlidir.

Ürünleri ; Burası yüksek dağlar arasında sarp ve kayalık yerde olduğundan ziraat olunacak vâdileri yoktur. Buğday vesair tahılları (Rahova)’dan ve Muş sahrasından gelir. Dağlarındaki Kürd reâyâsı, kızıl darı ekmeği yerler. Meyvalarından onbir türlü armudu meşhurdur.

İç LİnklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.