FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/209 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/211

kabul olunur bir sultandır ki, hâlâ herkesin ziyaret ettiği bir yerdir. (Şeyh Arab ziyareti) bu da ulu sultandır. (Şeyh Ha­san El Kınâhî) mtifessir ve muhaddislerden bilginler sulta­nıdır ki ,Hâtûniye köprüsü başında bir tekkede gömülüdür. (Şeyh Alemdar) ulu sultandır.

       Bitlis şehri içinde Melek-Ahmed Paşa efendimizle dokuz gün dokuz gece zevk ve safâlar ettik ki, gecemiz kadar gün­düzümüz, Harzemşâh Nevruzunun günü oldu. Bu suretle gü­cümüz yettiği kadar birçok hallerine vâkıf olup, yazdık.

Onuncu günde, paşa Van'a gitmeye hazırlandığı vakit sânı yüksek Han'ın Melek Paşaya verdiği hediyeler şunlar­dır:

Üç adet genç kız, üç adet gulâm, on adet muteber at ki, biri murassa' süslü altın zincirli küheylân idi, üç mücevher mâzenderan tüfengi, tefsir, kadı, keşşaf, kamus, Takvim-ül Buldan, gibi hükümdarlara mahsus yiımi cilt muteber ki­tap, üç adet ibrişim sırmalı İsfahan halısı, üç adet Nahcivan keçesi, kırk adet kılıç, on katar deve, on katar katır verdi. Bu hediyelerden sonra Han dervişlik edip, «Bu hediyelenmi-.zi kabul eyleyin.» diye el öptü.

Han, yine paşa huzurunda, paşa kethüdasına bir sırmalı küheylân at, bir çıplak at, bir katar katır verdi. Velhasıl, pa­şanın yirmibir adet sayılı adamlarına birer baş küheylân at verdikten sonra tâ en aşağı adamlarına, deveci-başı, seyis-başı gibilerine varıncaya kadar hepsine yetmiş baş at verdi ki, her biri birer kese değer atlar idi.

Paşa dahi Han'a ol gün sekiz samur kürk giydirüp, bu veda yerinde de bir beyaz samur kürk giydirdi ki, pâdişâh sarayından çıkma idi. Kendi belindeki cevahir kuşak bıçağı ile hançerini Han'ın kemerine bağladı. Han'ın dört adet ci-ğerkûşesine (eviâdına), Çaker Ağa adlı kethüdasına birer samur kürkler giydirdi ki , her biri biner kuruş değerdi. Harem­de Hanım Sultana bir samur, bir mücevher taç, yetmiş par­ça kıymetli kumaş diba, ziba ve altın sırmalı kumaşlar, niceİç LinklerEdit

dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.