FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/229 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/231

300 adet eski evler vardır ki, hepsi kârgir yapıdır. Acemler» bir çok kereler bu kaleyi kuşatıp, eli boş dönmüşlerdir. Qnun için evleri hep kârgir binadır. Mağaraları, kayalar içinde pusulardır. Bu kalenin batı tarafı dağlardır. Üzerleri baştan başa bağlardır. Havası güzel olmakla, ahalisi sağlamdır. Kıble tarafı Van gölüdür. Küçük büyük sarayları, reâyâ evleri ve bağ evleri ile binyüz adet güzel evlerdir.

Tamamı sekiz mahalle, yedi mihraptır. '(Zal Paşa camii) i mâmur ve meşhurdur. Kale dışındaki Zal Paşa hamamı o kadar ferahlık verici değildir. Başka bir hamam da haraptır. Yetmiş adet ağalara mahsus hamam vardır. Kalede bir han var, ama bedestanı yoktur. Çarşısı varsa da azdır. Lâkin özdür. Hep, kıymetli eşya mevcuttur. Yedibin adet bağları var dır. Şehrin doğu tarafı âb-ı bayatlı, havuz ve şadırvanlı bahçelerle süslü mesirelerdir. Bilhassa (Zal Paşa bahçesi mesîresi) meşhurdur.

Kalenin hâkimleri:


Evvelâ Van eyâletinde sancak beyi merkezidir. Beyinin hası Süleyman Han kanunu üzere 154036 akçedir. Adalet üzere senede sekizbin kuruş hasılı olup, beyi altıyüz adam ile sefere eşerler. Alaybeyisi, çeri-başısı var. Cebelileri ile beraber, bin adet seçme asker olup, beyinin sancağı altında sefere giderler. 150 akçe pâyesiyle şerif kazadır. Kadısına senede bin kuruş hasılı olur. Müftü ve nakîbi, nâib ve muhtesibi, subaşı ve şahbenderi, gümrük emini vardır. Kale dizdarı hâkimdir. Kalenin seçme neferleri vardır ki, gece gün- düz hazır dururlar. Sipahi kethüdâ-yeri, yeniçeri serdarı yoktur. Van yakın olmakla yeniçeri ağası tarafından her vakit bir çavuş gelip, suçlu yeniçerilerin hakkından gelir. 1031 tarihinde bu kalede altı oda kapıkulu yeniçerisi, iki oda topçu, bir oda cebeci var idi. Şimdi bu kalede balyemez topları ; ve hesapsız cephanesi olmakla Acemlerin yüreğini yakar.

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.