FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/236 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/238

Bargiri kalesi şekilleri:

Bir körfezimsi uzun derenin sonundadır ki, o dereye

<Bendimâhi) derler. Bu suyun doğusundaki yalçın kara ka­

yalar üzerindeki bir çok yüksek sahrada beşgen şeklinde bü­

yük taşlarla yapılmış bir kaledir. Bu kale, Mahmûdî Kürd-

lerinin elindedir. Neferleri hep Kürddür. Beyinin pâdişâh

tarafından hası ikiyüzbin akçedir. Doksanyedi tımarı, yedi

zeameti var. Alay-beyisi, çeri-başısı var. Gaza sırasında üçbin

askeri olup, sefere giderler. Yüzelli akçelik kazadır. Bacdar

ve su-başısı vardır. Bu kaleye (Bargiri) denmesinin sebebi,

kurucusu olan Kılıç-Arslan Şahın burada tüccar yüklerini

tutup, bac almasıdır. Ahalisi, hep Kürd şahbazı ve Gazi Mah

­mûdî kavmidir ki, bunlarda olan küheylân, taşdöğen, "kısa

belli, öküz bilekli, dibek karınlı, somak yumrunlu, elmagöz;

yağlı ve iri, kesimi güzel atlar bu taraflarda bulunmaz. Şeref

Han sarayı, hamamı, bir hanı, bağ ve bostanı kâfi miktarda

dükkânı vardır. Suyu ve havası, üzümü, güzeldir. Bu kale

Azarbeycan'dan sayılır. .955 senesinde Sultân Süleyman'a

kale içine sığınmış olan Kürdler itaat edip, kavgasız kaleyi

teslim etmişlerdir. Beyi Mahmûdî beylerinden sayılır.

Bu kale altından kalkup, kıbleye doğru giderek sol tara

­fımızda (Hasan Taptı) yaylasını bıraktık. Bütün Mahmûdî

Kürdleri bu dağda yaylanırlar. En.yukarısına çıkıp «da sey­

redemedim. Amma göğe baş uzatmış bir yayladır. Bunun da

­ğından geçerken yol iki çatal olur. Sol taraftaki umumî yol

Van kalesine gider. Sağ taraftaki cadde ise Amik kalesine gi­

der. Burada Çomağlı dağı eteğinde (Pas) köyünde misafir

olduk. Van nahiyelerinden yüz evli, bağ ve bahçeli .mâmur

köydür. Burada paşadan izin alıp, (Amik kalesi) ne gittim.

Kıble tarafında mâmur köyleri geçerek kâh kayalık, kâh göl

kenarından Van yolu ile dört saatte vardım.

Amik kalesi vasıflan:

Tarihçilere göre bunu Ad kavmi yapmıştır, çünkü Ye

men akiki gibi kırmızı kayalar içinde Âd kavmi mağaraları

İç LİnklerEdit

Dış LİnklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.