FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/238 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/240

Kale, Süleyman Han devrinde 940 târihinde Rüsterri Pa­şa eliyle zaptedilmiştir. Hâlâ Van eyâletinde paşa hası ve voyvodalıktır. Van kadısı hükmünde nâibliktir. Dizdarı, elli kadar neferleri vardır. Amma aşağıdaki varoşunda yüz adet bağlı ve bahçeli evleri, bir cami, han ve hamam ile küçük

çarşısı vardır.

Bu kaleyi seyrettikten sonra doğuya giderek (Canikler) köyünün yanında Canik suyunu geçip, sonra da (Suraçlı) suyunu geçerek (Ablan) köyüne geldik. Burada paşa ile bu­ luşarak Amik kalesini anlattım. Paşa, görmeden parmağı ağ- ğında kaldı. Orada hazır olanlar da bana böylece şahitlik ettiler.

Buradan yine doğuya giderek (Karakasım köyü) ne gel­dik. Çimenlik bir e.ahada yüz evli mâmur köydür. Burada Sultan Murad Hanın bir sofası var. Hâlâ mesiredir.: (Molla Kasım) adlı zât dahi burada bir dervişler tekkesi içinde olup, sar'a illetine tutulanlar burada yedi gün kalırsa şifa bulur. Buradan kıbleye giderek, (Çaybaşı) denilen yerde ko­nakladık. Bir çimenlik sahra olup, çaydan uzakça yüz evli mâmur köyü var. Bu çay, Çomaklı dağından ve Van'ın doğu tarafından bir top atımı olan Akkirpi dağlarından 'toplanıp, buradan Van deryasına karışır. Paşa, burada otağı ile kalıp, Van şehrinin bütün âyân ve eşrafı da burada paşa ile görüş­tüler. O kadar kıymetli hediyeler geldi ki, tarifi imkânsızdır. Çünkü Van'a şimdiye kadar Melek-Ahmed Paşa gibi sadrazamlıktan ayrılmış, iki kere kaymakam olmuş, pâdişâh damadı bir vezir gelmemiştir. Yıldız bahtlı ve saadet sahibi, azametli, şatafatlı, Bermekî sıfatlı bir sânı yüksek vezir al­makla taâ Diyarbekir'in Tercil kalesi dibinde tuğralı bir pâ­dişâh emri yazıp, Van kalesinin tamiri için bir kapıcıbaşı göndermişti. O gündenberi Van halkının etekleri tutuşup, bütün Van askerlerinden tâ Diyarbekir, Hazo, Bitlis yanları­na kadar karşılamaya gelenler bile vardı. Hattâ paşanın yanı sıra dergâh-ı âli kapıcıbaşılarından Kabakulak-Mustafa Ağa, denilen namlı bir kapıcıbaşı ile kırk kapıcısı Van ağa-

İç LİnklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.