FANDOMPortal:EÇS/6/241 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/243

tun zincirli yedekleri, mirahur taifesi ile geçtiler ki, tarifi imkansızdır. Sonra seksen adet sekban ve sarıca bayraklarıma yiğitçe olan dayılar] ve bütün seksen adet bölük-başılan, çâ vuşları ile pürsilâh yaya olarak geçtiler.

Bundan sonra paşanın satırları, altın tasları üzerine bili yaz ablakları, altın sırmalara bürünerek incili kantura eteklikleri ile ve ellerinde baltaları ile çifte çifte, tavus gibi salınarak yürüdüler. Sonra paşa, mücevvezesi üzerine saadetlû pâdişâhın (Serdar-ı muazzamımsın) diye verdiği.mücevher sorgucu geçirilmiş olup, sağ.ve solunda cevahir matara ile mataracılar, mücevher tüfenklerle tüfenkçiler geçip, paşanın arkasından .silâhtar ve çukadar kırmızı keçe, sırmalı üsküplerle geçtiler. Yirmi iki derece sahibi iç ağaları. ondan sonra dörtyüz adet iç gulâmları ki- bir kısmı Gürcü ve çoğu Abaza— başlarındaki başlık üzerine, al yeşil, kırmızı, sarı, elvan sarıklarını sarıp, taylasanlarmı sarkıtıp ellerindeki gümüş sarıklı ve sağrı kaplı mızrakları, küheylân atlan ile geçtiler.

Daha-sonra yüz adet güçlü kuvvetli tokmak tüfenkli. iç

mehterleri, sonra paşa kethüdası Yusuf Ağa, hazinedar Ca-

fer Ağa, bütün yüz adet silâhlı ay yüzlü iç ağaları ile geçti- ler.

Sonra, sancak ve bayrak sağ ve solunda dokuz kat mehterhâne segah faslını yaparak geçtiler. Sonra sakalar, bazı saraç alâmetleri, bazı seyisler geçtiler.

Paşanın bu büyük alayının sağ ve solunda kat kat zırh külâhlı, gök demire garkolunmuş heybet ve sağlamlık sahibi yiğitler, küheylân atlar üzerinde onyedişer boğum kargı sırıklı, belleri çifte tabanca tüfenkli, oylukları mızraklı, gaddare ye bozdoğan topuzlu, Ferhâdî külünklü, hep polat yancıklı, atlar üzerinde yan yana selâma

durmuşlardı.

Evvelâ sağ kol, sol kol, başlı, taşlı, Hasanı, Hüseynî adlı kolları yirmi adet ağalarla selâma durmuşlardı. Sonra Bitlis hanı kethüdâsı, bin adet seçme askerle, Hakkari hanı ket-

İç LİnklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.