FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/242 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/244

hüdâsı beşbin askerle, Mahmûdî Hanı İbrahim Bey bizzat sekizbin askerle selâma durmuşlardı. Bin kadar askerle Şir­van beyi, bin kadar adamla Mekis beyi Keşan Bey, Bayezid Beyi, Hizan Beyi, Pinyaniş Beyi, Piredos, Kârgâr, Ağakis, İs-pirit, Karni, Hayron, Zeriki, Muş, Adilcevaz, Erciş, Bargiri Beyleri de kethüdalarını biner askerle paşanm selâmma gön­dermişlerdi. Kırkyedi aşiret beyleri askerleriyle kendileri se­lâma geldiler. Sadece Mahmûdî beylerinden Evliya beyin ne kendisi, ne kethüdası, ne de hediyeleri gelmediğinden paşa «Olmaya illâ hayır» deyip, sağ ve sola selâm vererek geldi.

Dört saatte Çaybaşından Van'a gelinceye kadar seksen-bin İslâm askeri vardı. Paşa, sıcağm şiddetinden ve kalaba­lıktan sıkılıp, selâm alanları (ileri gitsin) diye ferman ettik­lerinde, sayısız asker Van tarafına doğru çekilip gittiler. Pa­şa da yavaş yavaş giderken, «Sultanım! İstanbul tarafından ulak geldi» dediler.

Derhal Kaya Sultanın yıldırım kapıcısı, yıldırım gibi ge­lip, paşaya at. üzerinde mektuplar vererek, İbşir Paşanın akıbetini ve Kara-Murad Paşanm vezir-i âzam olduğunu ha­ber verince hakir dedim:

«Bitlis Hanının sultanıma gönderdiği mektupta (İbşir Paşanın katli haberini işitirsiniz) dediği çıktı geldi, tnşaallah bir gaibten imal gelir dediği de çıkar.»

Hemen mühürdar Osman Ağa söze gelip:

«Sultanım, İbşir Paşa bizi Van'a sürdü ki, kendisi müstakil ve­zir i âzam ola... Allah'a ham d olsun İstanbul'dan çıkıp, Van'a işte şimdi girince, kışın şiddetinde bin güçlük çekerek tam üç ayda katli haberi geldi. Elhamdülillah neman sultanım, yapılacak iş odur ki, mademki İbşir mürd oldu, Van'a bu askerimizle girmeyip, Van dı­şında bekleyip, ya Erzurum'u veya Bağdad'ı arzedelim (isteeylim).»

Dedi. Hemen ilerisini düşünen paşa dedi ki:

«Bre sefil! Senin ne haddindir ki, âl-i Osmanın mührü sahibi ve­zirine dil uzatsın. (Mürd oldu} diye hamdetmek nene lâzımdır? Van

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.