FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/250 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/252

yanına alup, Erzurum kalesi altında durdu. Orada üç gün oturak edüp, asker toplayarak Adilcevaz kalesi önüne gelüp durunca, Acemler yerlerinde duramayıp, kimi gemilerle Van kalesini, kimi Vustan, kimi Tahtıvan taraflarına kaçup, Adilcevaz kalesini boş bıraktılar. Bu kalenin altından pâdi­şâh Ulama paşayı, Karaman beylerbeyisi Piri Paşayı, kırkbin askerle Van kalesinin kuşatılmasına gönderdi. Bunlar Van'ın eteğine vararak metrislere girüp, nice bin asker Van etrafın­dan Acem diyarına, harab etmek için Van muhasara edildi. Ülkeler zapteden padişah işe on günde Tebriz sahrasına va­rup Şah Tahmasb'm biraderi olan Elkas Mirza'nın :kışkırtmasıyle yine Elkas'ı serdar ederek Hemedan, bergezin, Erdebil, Nihavet, kum, kaşan, Kazvin, Esedâbad, Evcan şehri, Isfahan şehri taraflarına varup, Irak ve Azarbeycan'dan kırk günde 6 parça şehir zapt ederek Elkas Mirza ile Teb­riz şehri altına o kadar çok ganimetlerle geldiler ki, her grubda bir katar deve yükü, miske vardı. Bu söz pek meş­hurdur, söylerler. Fakat Süleyman Han, Tebriz şehrini ko­ruyup, yağma ettirmedi. Reayaya zülm edilmesine razı ol­madı. Sade Tebriz içinde Şaha saray ve ormanlık gibi şeyler yerle bir edilip, bırakılmıştı. Hakîr, 1058 de Tebriz'e vardı­ğında harabelerini tasvir edip, yazmıştım.

Tebriz'den kalkıp, batıya giderek tfeşinci günde Van sah­rasına geldik. Ulama Pîri paşaları Van metrisinde bulup, sadrazam Rüstem paşayı yetmiş adet beylerbeyi ile Van fet­hine memur etti. Halkın gözü Önünde aman ve zaman ver-meyüp, metrişde fetihlere ait rey ve tedbirleri ihtiyarlar ile görüştü. Her iş yerli yerinde olunca, deniz gibi askerle Van kalesine arı gibi sarılınca kuşatma tam ,orı gece devam edüp, kale içinde kapanmış olan Acemler aman dileyerek kıtlîktan bittiklerini bildirdiler. Onbirinci gün kale içindeki sipehsa-lâr (Baş kumandan) Ali can adamları ile birlikte gece ke­mentler atup" kaleden inerek Elkas Mirza'nın çadırma varup sığınır. O da Süleyman Han'dan kale içindekilerin affolunma­larını rica etmekle 955 senesi Recebin yirminci gününde Sü-İç LİnklerEdit

Dış LİnklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.