FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/255 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/257

eden kürtlere öyle kılıç vurmuştur ki, niceleri kendilerini kaleden aşağı atup, parça parça olmuşlar, nicelerini de öldürerek cesetleri ile burçları süslemişlerdir. Bu hal, dördüncü Murad zamanında, yakın zamanda olmakla çoluk çocuktan kimseyi içeri bırakmazlar. O günden beri Van'a on oda yeniçeri tayin edilmiştir. Bu kapıdan doğuya Kesik-kule ba­şına kadar kalenin uzunluğu 1040 adımdır. Aşağıdan adımlanan 3060 adım dahi hesap olunursa Van kalesi aşağıdan tâ iç kalenin Kesik-kuleşine varıncaya kadar 4100 adım uzunluğunda olmuş olur. Ama enliliğinde ikî ve üç yüz adım kadar yerleri de vardır.

Van'ın Kalesindeki


• İmaretleri:


Üç yüz kadar yeniçeri, topçu, cebeci evleri vardır ki, hep­ si azeptir. Buralarda evli adamlar olmaz. Amma kuzey tara­ fındaki sahraya bakan, suluk kulesi üzerinde bölme hisarlar içinde evli adamlar otururlar. Burada eski kiliseden çevirme Süleyman han camii var ki, minaresi zelzeleden yıkılmakla yeniçeri ağası Ömer ağa yeniden yaptümıştır. Kubbesi ve diğer sarayların tepesi, tâ öğle zamanı olmayınca mavi bu­ lutlar içinden çıkamaz. Kimse buna ok eriştiremez amma, dördüncü Murad Han Bevan fethinden dönüşünde pehlivan Sarı- Solağa ve Haci-Süleyman'ı ok attırıp, Van kalesini şıttınrnştır.

İçinde yedi mescit, bir tekke, üç çocuk mektebi, oh ka­dar küçük dükkân var. Her evinde bir gusülhâne (yıkanacak yer) var. Herkes katır ve atları ile evlerine aşağıdan su getirirler. Su sarnıçlarına su birikir.

Bu iç kalesinin şehre bakan kıble tarafında kesik top mağarası üzerinde bir kayanın göğsünde kayayı dört köşe cilâlayup, nice satır yazılar yazmışlardır ki, bunlar remz ve işaretlerden ibaret olmakla hakîr okuyamamışımdır.

İç LİnklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.