FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/257 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/259

beş kat kalın duvardır. Kat kat kırk adet mağarası vardı Bu kulelerin önlerinde birkat da küçük hisar duvarı vardı ki, gayet kalın ve rıhtım olup, baştan başa mazgal delikleri ile ve köşebentler ile süslenmiş alçak duvardır. Bu duvar üzerinde asla top yoktur. Duvarın iç yüzünde yer altında kârgir yollar vardır ki, kuşatma sırasında düşman bu kaleye toprak sürse, adı geçen yollardan hendek içine sürülen top rağı kalede kuşatılmış olanlar uğurlayup, kaleyi toprak al tında kalmaktan kurtarırlar. Bu duvarların üst tarafında da fırdolayı yalı kapısından tâ Tebriz kapısına varıncaya, kadar kaleyi hendek kuşatmıştır. Ellişer, altmışar adım enli hen dektir amma alçaktır. Çünki kuşatması müşküldür. Bir zirâ kadarı kazılsa su çıkar. Metris yapmak zordur. Amma Rüs tem Han İran askeri ile, bu kale altına gelüp, bir hayli uzak- tan toprak süre süre hendek kenarlarına gelüp, toprak ile metrise girmiştir.

Tebriz kapısı tarafının' hendeği yüz arşın enli ve kırk arşın derin büyük hendektir. Buraların askerleri düşmanda zerre kadar korkmazlar. Hatta Rüstem han kuşatmasında yedi ayda iç kaleden yedi adet top atmışlar. «Kesik top» der­ler, Süleyman handan kalma bir ağzı kırık top var, onü bir kere kale kâyasındaki mağaradan atıp, müşavere eden yedi . Acem hanının yedisini de düşürmüşlerdir. Amma ne dert çekerse evvelâ aşağı kale çeker. Hatta Van kulu ile diğer kale-askerleri arasında münakaşa yollu bir bahis geçmiş ve Vanlı şöyle demiştir: «Her kiş! Kel Rüstem han çağında kalemizde kıtlık olup, pişik eti, çomar, taraş, tola, köpek eti yimişıh. Şehitlerimizden bacımız halamız, annemiz ve evlâdımız etlerini yiyüp, Van kalesinin bir taşma binbir baş verüp, kel Rüstem'e Van'ı vermemişıh!» böylece öğünürler. Doğrusu inat askeri yardır. Yedi ay sonra kel Rüstem eli boş, cephane, baruthane, ordu ve pazarını bırakıp, kaçarken Van askeri Rüstem hanın ardına düşüp, Selmas ve Rûmîye sahralarına varıncaya kadar askerini kırarak nice bin baş ve esir ile ni­ce türlü ganimat malına nail olarak Van'a gelüp şenlik et-

İÇ LİnklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.