FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/261 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/263

dörtyüz seksen yedi akçedir. 150 adet adamları ile 700 hâkim den pâdişâh malını tahsil edüp, yetmiş adet kale kullarına ve diğer vazife erbabına maaşlarını verüp, paşa divanına gelmeye izinlidir.

Çavuşlar kethüdası, çavuşlar emini, çavuşlar kâtibi, timar defterdarı, defter emini, rüznamçeci, muhasebeci, mukaataacı, mevkuf atçı, gibi dokuz adet divan halifeleri, pâdi­şâh tarafından ruuslu hâkimlerdir ki, kanun üzere zeamet­leri hası altmış bin dokuz yüz doksan dokuz akçedir. Bunlar da paşa ile sefere giderler. Zeamet kethüdası, sol kol ağası, Süleyman bey sağ kol ağası, azep ağası, hisar ağası, dizdar, deve boynu dizdarı, aşağı kale dizdarı, gümrük emini, haraçcı ağa, muhtesip ağa, şahbehder ağa su ağası da hâkimlerdir. Bu su ağası genci ağa dokuz bin adet bend'e su salup, sulayarak öşür alır. Paşa ağalarındandır. Yüz adet adamları ile hükümet edüp, paşaya altı kese verir. Kendine üç kese kalir. Çöplük su basısı dahi ayrı hâkim olup, şehrin yol ve hendeklerini temizler. Şeriat hâkimi vardır. Üç yüz akçelik kazadır. Fakat pâdişâh fethi olmakla arpalık suretile beşyüz akçelik mollaya sadaka olmuştur.» Erdemit, Vustan, kevar, Kevaş, Surp, Âmik gibi nahiyelerinden kadısına senede adâlet üzere 10 kese hasıl olur. İmâm-ı âzam mezhebinden müftüsü olup, eli altında Şafii, Hanbelî, Mâliki müftüleri dahi olmakla her dâvaya fetva vermeye kaadirdir. Her fetvadan 10 akçe alır. Nakib-ül Eşrafı vardır. Şehir naibi dahi her divan- i da paşa huzurnda mevcut olup, bu nâib yılda bir kere köyleri dolaşarak aidat tahsil eder. Van'da yeniçeri serdarı, sipâhî kethüdâ-yeri yoktur. Yeniçeri ağası yeniçerilere hâkimdir. Sipahisine de sağ ve sol kol ağaları hâkimdir.

Van Kalesinin Sipahi ve Hizmetlileri:

Sağ, sol, gönüllü, yerli azep, hisar topçu, cebeci, dizdar-ı kesik, dizdar-ı esfel, yaşlı, hasenî, hüseynî, çavuşlar ağası vesairesi ile van, iki tuğ ve yirmidört ağalık sayılır. Sağ kol

İç LİnklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.