FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/266 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/268

Van Kalesinin câmileri

Yukarı kalede (Van camii) tâ Hazreti Davud zamanın­da yapılmış eski bir camidir. Sonra Hazreti Ebubekir, elçilik ile geldiki vakit mescit oldu. Nice yüz hükümdar eline geçüp, yine cami olarak nihayet 940 tarihinde Sultan Süleyman ta­mir ve gehilşeterek adını Süleyman Han camii dedirtmiştir. Bir kapılı hayli geniş camidir. Bir minaresi vardır. Van'da büyük bir zelzele olduğu vakit, minare yıkılup kalmakla ye­niçeri ağası Ömer ağa, bir sanatlı minare yaptırmıştır ki, ale­mi öğle vaktine kadar bulutlar içinde kalır. Bu üç kalede bundan başka cami yoktur. Bütün pencereleri aşağı şehre ve Erdemit sahrasındaki bağ ve bahçelere bakar. Bundan son­ra yapılan aşağı kalede (Ulucâmn) Azarbeycan hükümdar­larından Akçakoyunlu Şah Cihan'ın yapısıdır. Bundan bü­yük cami yoktur. Cami içinde bütün sütunlar üzerine yapıl­mış büyük kubbesi vardır ki, göğe baş uzatmıştır. Usta yapıcı mühendis, var kuvvetini sarf edüp, çeşitli mermerlerle süslen­miştir. Yüksek kubbesine büyük kapı ve duvarlarına kırmızı siyah tuğlalar ile yazılar yazmıştır. Ve tuğladan çeşitli ya zılar dizmiştir. Bu yazıların bir misli Humus kalesinin duva­rının yüzünde dahi vardır. Gayet ulu ve eski bir mabed olup, helâl mal ile yapıldığından manevî bir rühâniyeti vardır. Es­ki tarzda yapılmış bir minberi vardır ki,' beyaz siyah, kızıl kıymetli taşlarla sedefkârî işlenmiştir. Bir sanatlı minaresi vardır. Hakikaten seyre değer. Hâsılı bu câmün bir misli yoktur. Burada olan zarif, gönül alıcı sanatlar, burada olan gözkamaştırıc işler, ftiç bir camide görülmemiştir. Dışarı bah­çesinin etrafında dârtidtedris'vardır.

(Hüsrev paşa camii) yapıcısı Süleyman han vezirlerin­den Koca-Hüsrev paşadır ki, Bitlis de bedestanı, kârgir çarşısı, Rahova sahrasmda büyük bir hanı vardır. Van hâkimi iken bu şirin camii yaptırmıştır ki, bütün kubbeleri ve oda­larımavi kurşunla örtülü bir nurlu câmidir. Orta kubbesi gayet sanatlıdır. Hâlis altınla kaplanmış alemleri, dünyayı ısıtan güneşin tesiriyle parıldayıp, insanın gözünü kamaştı-

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.