FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/267 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/269

rır. Cami içinde kıymetli sanatlı avizeleri vardır. Dört tarafmdaki pencereleri billur, necef, camlan gayet nakışlıdır!; Mihrap ve minberi, müezzinler mahfeli gayet sanatlıdır. İs­tanbul biçimi bir yüksek minaresi vardır. Bahçesi etrafında medrese odaları vardır. Bu nurlu cami orta kapının iç ta­rafında paşa sarayı yakınında olmakla her cuma paşalar bu camiye gelir. Van şehrinde bundan başka kurşunlu imaret yoktur. (Tebriz kapısı camii): Eski bir mâbeddir. Amma ya-S panı bilmiyorum. Bunun da avlusunda medresesi var. (İski-f lip kapısı câmü) Abbas Ağa adlı birinin yapısıdr.

Medreseleri: Ulu cami medresesi, Horhor medresesi,-Hüsrev paşa medresesi, Tebriz kapısı medresesi.

Dar-üI-Kurralan :

İki yerde dar-ül-Kurra var. Biri Ulu camide biri de Hüs- ? rev paşa camiinde. Fakat istekilleri az olmakla fazlaca okuma ;| olmaz. Her camide hadis ilmi için bir dersiam vardır. Amma :\ Rumdaki gibi kârgir bina darülhadisleri yoktur. Fakat Müs-*] lim ve Buhari'yi hıfz etmiş bilginleri çoktur.

Mektepleri: 20 kadar, ebced okuyan çocuk mektebi var- ; dır. Necip, olgun çocukları gayet güzel farisi öğrenirler. Tekkelerinden (Hacegân-ı Rumiye tekkesi) meşhurdur.

Çeşmelerinin en meşhurları Horhor Çeşmesi, dört gözlü çeşme, Hüsrev paşa çeşmesidir. :

İslâm mahallelerinin meşhurları, Paşa mahallesi, Iskele mahallesi, Orta Kapı Mahallesi, Tebriz kapısı mahallesi.

Ayan Sarayları:

45 kadar mamur sarayları vardır. Bunlardan orta kapınin iç tarafında Hüsrev Paşa câmiinin yakınında (Paşa Srayı), kırk adet odalarla süslü bahçe ve divanhane ile be­zenmiş kale divan tarafı bahçeli, uğnın kapısı kilidi «zerin de yüksek köşklü, bir hamamlı bir büyük saraydır. Divanha­ne odasının üzerinde yazılı tarih şudur.

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.