FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/268 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/270

Şâniyâ oldu sâlitarihi ,

Tarh-ı divanhâne-i âlî

Paşaların has odasının tarihi,

Şaııi berâi tarihi sâleş

Güfta «Mübarek in beyt-i rânâ.»

Sene 1057 '

Bu da Ketenci Ömer Paşa-zâdenin Van'ı yeniden tamir ettiğinde yaptırdığı yüksek kulenin dibindeki yüksek köşkün tarihidir: .

Görüp itmamını şâni dedi ana tarih

Eyledi Sa'yedüp Van'ı müceddet tamir

(Sene 1056)

Bu büyük sarayın enderun has gılmanı için kırk elli adet alçak odaları ortasında bir büyük meydanı vardır. Hat-, tâ dışarı divanhanesi dahi alçak bir meydandır. Bu hakir o divanhane dıvanna bir kalyon ve kadırga resmi yaptım. Hâ­lâ alâmetimizdir. Bu divanhanenin batı tarafındaki pence­reler, saray bağına bakar, bir irem bağf vardır. Divanhane - kapısından dışarısı saray meydanıdır ki, bizim Melek-Ahmed paşa efendimiz o meydanda tabi ve kudümünü döverek her gün cirit oynatıp, iç ağaları silâhşorluk ederlerdi. Bu derece büyük bir meydandı. Bu meydanın dört tarafında altlı üstlü ikişer kat altıyüz adet bir çok odalar vardır. Çarşıya bakan bir kapısı var ki, gece gündüz orada bekçilik ederler. "Bura­dan aşağıda Hüseyin ağa sarayı, kadı efendi sarayı, Demir-cioğlu sarayı, Mallı Kaya-Çelebi sarayı, Cendedan-oğlu sârayı, Hadım Cafer Ağa sarayı, Defterdar Şâni sarayı... Bu saraylardan başka aşağı kalede sekiz bin sekiz yüz oda sayılır. Bütün evleri, kireç ve cips ile örtülü mamur evlerdir. Çoğu ikişer kat, sanatlı, kârgir binalardır. Caddeleri tertemiz kal­dırımlıdır. Üç adet ermeni mahallesi vardır ki, bunlar da ka-

İç LİnklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.