FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/277 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/279

Diye bu zâlim kimseler habersiz hanın hakkında o kadarı kötü lâflar ettiler ki, (Gıybet, zinadan daha şiddetlidir.) Anlamının öte tarafına geçtiler. Amma Allah'ın hikmeti, elbette olacak olur. Bu büyük toplantı, han müşaveresinde iken kapıcılar kehüdası gelüp;

'«'Sultanım! Erzurum valisi Tavukçu Mustafa paşa oğlunuzdan: ulaklar geldi. -Van yeniçerilerinden bir kaç yaralı yeniçeri gelmiş.»

deyince paşa, «Tiz gelsünler» dedi. îçeri giren ulak, yer öpüp, Erzurum valisinin mektubunu verdi. Şöyle yazılı idi:

«Benim efendim! Habîb-i Hüdâ aşkına olsun, İdareniz altında olan i Bitlis hanı adlı şaki, hakirin eyâletinde olan Malazgirt beyi Mehmed beyin ülkesine onbin adam ile birdenbire baskın yapıp, bir sancaklık yerimizi yağma ve üçyüz kadar ümmet-i Muhammedi suçsuz olarak katleyledi. Ve kırk bin koyunu sürüp, yiyip, yuttu. Benim efendim, kendi eyâletindedir. Elbette hakkından gelürsüz. Bu iş bertaraf olur ve illâ bütün yağma olan kimselerle şehit olanların akrabaları kanlı gömlekleri ile devlet kapısna giderlerse sonra sultanımın işi müşgül olur. Eğer arzunuza muvafık gelürse, o âsi ve yol-kesen üzerine bir sefer edüp, bu hakir dahi yirmi bin asker ile o tarafa varup, ayağını- za yüz sürmek üzere yarım işaretinizi beklerim.»


Bu mektubu işiten hanın düşmanları, zühre gibi oynadılar. O sırada paşanın huzurna bir alay Van ve Erzurum yeniçerileri geldi. Biri, düşmüş kolunun paşanın önüne atarak, «Aman hey vezir! Benim hakkımı hak eyle.» diye bir ağızdan feryad ettiklerinde paşa dedi ki,


'— Bre gaziler, size noldu?'

Mecruhlar:

«Sultanım! Biz bu serhadlere yaslanup, ticaret ederek geçiniriz. Yüklerimizle Bitlis şehrine girdiğimiz vakit, bütün yüklerden baç alarak mahkemede kaydettirdiler. Amma diğer yüklerimizi çözüp, Malazgirt hevi Mehmed beyin vilâyetini vurmaya giderkenbir hayli kürt haşaratına malımızı verüp, onları asker yazdılar. Huzuruna vardığımızda bizi vurdurup, böyle yaraladı. Lâyık mıdır ki, biz ka-

==İÇ Linkler==


==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.