FANDOM


Portal:Evliya Çelebi/6/289 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/291


«Vallahi sultanım, hâlâ hanın metrisinde onbin silâh ile onbin

atlı askeri var. Ellibin eli mızraklı, cap tirkeşli tüfen-kendaz reâyâ ve berâyâ dahi Bitlis şehrinin dört tarafını beşer altışar kat kuşatıp, o kayalık içinde metrisler yaparak muhafaza ederler. Han, k leye de kara Ali ağa adlı ağasını üçbin silâhlı ile muhafaza için bırakmıştır. Hanın kendisi de maiyet askeri ile bağını muhafaza et- mektedir. Şüphesiz orada da üç bin silâhlı mevcuttur amma sultanım, siz saadetle Adilcevaz kalesine geleliden beri bizim Bitlis şehri için­ de bütün reâyâ ve berâyâ han askerinin zulmünden bağlara ve da lara kaçup, avret ve oğlan çekilmekte ve evler yağma olunmaktadır. Şehrin içinde bir vaveyla, bir feryad vardır ki, gece ve gündüz mahşerden numunedir.»

Paşa bu adamın Sözlerinden hoşlanıp, «Beriye gel Söyle be! Bakalım beylerden kim imdada geldi?»

Dedi. Doğru sözlü herif dedi ki;

«Vallahi sultanım! Diyarbekir eyâletinden Çapakçur ve Çemişgezek beyleri hanın imdadına gelirken, Diyarbekir vâlisi meseleyi işitip, asker göndererek (Siz niçün fermansız ve pâdişâha âsi olan hana imdat edersiz?) diye ikisini de yakalayıp, Diyârbekir'e göndertti. Ama sultanım Diyarbekir eyâletinde Hazo beyi, hanın damadı olmakla bu cenkten evvel yanında idi. Adı geçen Hazo beyi Murtaza bey, hâlâ askeri ile Bitlis içindedir. Diyarbekir eyâletinden Ceska beyi ve sizin Van eyâletinden Zeriki beyi hâlâ askerleri ile hanın yanındadırlar. Yine sizin Van eyaletinden Esbiirt Karkâr, Servi, Karni, Ağakis, Keşan, Berdaa, Lâdik, Ereçik, Dalagerer, Çobanlı, Hakkâri, Benikotur, Âbagay beyleri hep hana imdat gönderdikleri gibi kendileri de size imdada gelmek: üzeredirler. Amma gelmezler. Hâlâ bu ensenizdeki dağlar içinde pusu’larda gizlenmişlerdir. Acaba ahval nasıl neticele­nir, diye pusularda sizi beklerler! Allah göstermesin eğer siz han elinde mağlup olursanız, onlar dağlardan ardınıza alup, sizi han üzerine götürmeğe sebep olan Vanlıyı kılıçtan geçirirler. Ey koca vezir! Bu bağcı oğlunun sözünü dinlersen
İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.