FANDOMPortal:Evliya Çelebi/6/294 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/296

halka zulm etmesin. Evleri yağma etmesinler, ancak hemen Han'ı yakalasınlar) diye tenbih etti.

(Evliya hernedense bu Abdal Han macerasına birçok sayfalar ayırmıştır. Bu sıkıcı ve faydasız sayfaları aynen nakletmekte fayda görmediğimiz için bu kısımlar imkân nisbetinde hulâsa etmeyi uy­gun gördük.)

Melek-Ahmed Paşa bu mücâdelede, maiyetindeki muntazam askere ve aşiret askerlerinin, Abdal Han'ın idaresin­deki şehir ve kasaba halkına zulüm yapmamaları, yağma etmemeleri için sıkı tenbihler yapar.Melek Paşa, bilhassa karşı taraftan esiralıp, Abdal Han'ın bütün hareketlerini günü gününe takip eder. Bu esirlerin ifâdelerinden anlaşılırki, Bitlis Hanı'nın maiyetindeki beyler, asker ve ahali, Abdal Han'dan memnundeğildir.

Melek - Alımed Paşa'nın duası:'

İki rekât hacet jıamazı kılıp, başını açup, o mübarek yüzünü yerlere sürüp dedi ki:

«ilâhî! Kuvvet ve kudret, nusret ve fırsat Senindir. İnayet ve hi­ dâyet, izzet ve rıfat yine senindir. Mübarek din gayretine bir fırka ümmet-i Muhammedi başıma topladım. Elimi yüzüme alıp, kapına dilenmeğe geldim. Bu hakîr Ahmet kulun eski dilene indir. Onu hiç eli boş gönderdiğin yoktur. îdegeldiğin ihsandır. Yine dilerim ki,"Ahmed'in bu ricasını da kabul edüp, bu kadar halkı yerindirme. Bu.haşerat yezidîleri;sevindirme.» '

Bu şekilde yalvardıkça nemli gözlerinden damla dâmîa yaşlar dökülüyordu Hepimiz bu dualara âmin deyip, sonra el yüze sürünce:


«Müjde size ey oğullar! Bu duamız arzunuz üzere Cenâb-ı Hakyanında kabule mazhar oldu. tnşaallahutaalâ mansur ve muzafferiz.»

Dedi. Mübarek yüzü gül gibi 'gülerek özengisiz atma bi-İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.