FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/296 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/298

Valarına koyuverdedim.) Bir kaçını dahi Van ağası Demircioğluna verüp, (var şunları deliklerine ko... İnşaallah kurtulurlar) dedim. Meğer ölmüş karıncalar içinda ayağımı ısıran kara zaif karınca sağ imiş... Ey imdi seni dahi azad edeyim, diye o karıncayı yerden alup Yusuf kethüdaya vererek şunu tımar eyle dedim, ölü karıncalar İçin­den başka bir kaç karıncayı çıkarıp, papucumla ezerek helak ettim.»

Bunun üzerine Molla Mehmed Hakkâri dedi ki:

— Evvelki karıncaları öldürürsün, Han ile banş olursun. Şenden bir kara karınca dahi incinmiyeserdir!

Hakir dedim ki:

— Bana ki, bir kaç karınca bağışladın, Han askeri bozulup ganimetten bana bir kaç kara gözlü karınca belli köleler bağışlarsın.

Paşa «Han .ikisi .de iyi .tâbirdir. Allah bilir» buyurdu. Ö gün Bitlis şehrinin bilginlerinden ve .ayanından nice adamlar gelüp.Paşa'nın ayağına yüz sürerek yüzlerce kese­ler vaad edüp, Han'ı rica ettiler. Ricaları hiçbir suretle ka­bul olunmadı. Paşa: Y

'«Efendiler. Bu tedârik Van'dan kendine mektub gönderip, şeriata davet ettiğimiz zaman gerekti. Ben bu kadar deniz gibi askerle güçlük çekerek geldim. Bugün ya taht ola, ya baht... Varın söyleyin,vaktine hazır olsun.»'

diye hepsini eli boş geri çevirdi. Çünkü cenge hazır olmak için bütün askere tenbih olunmakla herkes vasiyetler edip, hazır olmuşlardı.

Kanlı muharebe 1065 senesi ramazanının yirmidördüncü pazartesi günü seher vakti başladı. Paşa zırhını giyerek iki rekât namaz kıldı. Ve duâ etti. Çadırın gölgesi altında:

Ey süvar-i esb-i naz olan rikâb-ı cana bas'

Ceng meydanı senindir, ayağın merdâne bas

dive atiha binince Van'ın divan çavuşları:

«Azimetin mübarek olsun, Cenâb-ı Hak muzaffer etsin. Tanrı taa-lâ pâdişâha ömürler versin. Devlet ile çok yaşa.»

İç LinklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.