FANDOM


{Şab{lon:Evliya Çelebi üst}}

Portal:EÇS/6/297 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 6.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/6/299
diye alkışladılar. Paşa bir kere meydana at çökertüp, sa:

ğa ve sola gezinerek herkese selâm verdi. İki tarafta olan Müslüman gaaziler «Allah işini onara..» dediler. Paşa ata binince vekilharç İbrahim Ağa yanına gelerek atının önün­ de kırk adet koyunlarını kurban etti. Hemen üç tane ko­ yunun ayaklarının bağı çözülmekle birisi başı salına salma, diğer ikisi başsız ayağa kalkup, üçü de onun önü sıra Han arafına doğru bir hayli seyirttiler. Van askeri bu hali gö- rüp, Allah Allah sesini göklere çıkardılar ve dediler ki: «Bu boğazlanmış koyunların yürümesi hayırdır. Erenler bizimle dir.» Bu hal herkesi memnun etti. Bütün asker küme küme at başı beraber oldular.

Mehterler vuruldu. Paşa, askerine, gereken öğütlerini verdi. Bütün asker Rahova sahrasında çalkanıp, giderken" bütün çavuşlar taraf taraf kol kol gezüp, «Bilin, agâh olun gaaziler! Bugünkü gün Kerbelâ cengidir özür ve bahane yoktur. Osmanlı savaşıdır. Gaafil olmayın.» Diyerek :

Ecel gelir bir gün ider nakd-i hayatini telef


itme tegafül aç gözün özrübahane bertaraf Beytini söyleyerek halkı cenge teşvik ettiler. Bundansonra Melek - Ahmed Paşa ordusu hareket ederek Bitlis şeh­rinin dört tarafını çevirdi. Abdal Han'ın askeri, Osmanlı hücumları karşısmda bozuldu. Asker Bitlis şehrine girmeye başladı. Bunu köşkünden gören Abdal Han, çoluk çoğuğunu, kıymetli eşyalarını alarak beşbin silâhlı ile Modiki dağ­ larına kaçtı. Halbuki Modiki Bey'i Ali Bey Han'ın düşmanı İdi. Han, mecburen ona sığındı. Daha sonra çocuklarını orada bırakarak kendisi dağlarda kayboldu.

Melek Paşa, askerlerinin ve aşiret askerlerinin Bitlis'i yağma etmelerini yasak etti. Nihayet iç kale ide bin altmış beş senesi ramazanının yirmi beşinci salı günü ele geçti. Han'ın sarayı zaptolundu. Evliya, Han'ın sarayım kendi mührüyle mühürledi. Muhafazasına asker konuldu

İç LinklerEdit

==Dış Lİnkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.